Ελλάδα
30-09-2021 | 08:13

Δομική Κρήτης: Ανεκτέλεστο 15,65 εκατ. ευρώ – Τα τουριστικά σχέδια

Δομική Κρήτης: Ανεκτέλεστο 15,65 εκατ. ευρώ – Τα τουριστικά σχέδια
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η διοίκηση της ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, συμφερόντων Συνατσάκη, συνέχισε να επιδιώκει και αυτό το εξάμηνο, την διατήρηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας της τόσο μέσω της μητρικής εταιρείας όσο και μέσω της θυγατρικής ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.

Ο Όμιλος βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση νέων έργων συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς μέσω των εταιρειών ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ και ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, ενώ εφαρμόζει συντηρητική πολιτική στην επιλογή των διαγωνισμών στους οποίους συμμετέχει, κάνοντας προ-κοστολόγηση έργων ώστε να επιλέγει ποσοστά εκπτώσεων που του επιτρέπουν ικανοποιητικά μικτά κέρδη.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2021 υπογράφηκαν νέες συμβάσεις έργων συνολικού ποσού 9,264 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο τμήμα των κατασκευαστικών συμβάσεων του ομίλου ανέρχεται στο ποσό των 15,650 εκατ. ευρώ. Οι ρυθμοί εκτέλεσης των έργων είναι σε συνάρτηση με την ροή χρηματοδότησης τους από τις αναθέτουσες υπηρεσίες.

Στον τομέα των επενδύσεων σε ακίνητα δεν παρουσιάστηκε καμιά μεταβολή. Η διοίκηση του ομίλου όμως προτίθεται να προχωρήσει στην αξιοποίηση των επενδυτικών ακινήτων εφόσον όταν οι συνθήκες είναι πλέον κατάλληλες. Οι επενδύσεις σε ακίνητα ανέρχονται σε 8,6 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό ακίνητο της «ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» (αποτίμηση 7,55 εκατ. ευρώ) αφορά ακίνητο στη θέση Αλωνάκι Μαλίων συνολικού εμβαδού 166.937 τ.μ. προοριζόμενο για τουριστική εκμετάλλευση.

Το επενδυτικό ακίνητο της «MALIA MOUNTAIN Α.Ε.» αφορά ακίνητο (972 χιλ. ευρώ) που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Μαλίων συνολικού εμβαδού 52.124,25 τ.μ. προοριζόμενο για τουριστική εκμετάλλευση.

Το επενδυτικό ακίνητο της «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» αφορά πέντε ακίνητα που βρίσκονται στη θέση «Άγιος Δημήτριος» της δημοτικής ενότητα Κύθνου συνολικού εμβαδού 3.767 τ.μ. προοριζόμενο για τουριστική εκμετάλλευση.

Επί των επενδυτικών ακινήτων υφίστανται τα παρακάτω εμπράγματα βάρη: α) της θυγατρικής εταιρείας «ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.» Α’ τάξης και σειράς προσημείωση υποθήκης ποσού 5.500.000 ευρώ επί ακινήτων που βρίσκονται στη θέση Αλωνάκι Μαλίων συνολικού εμβαδού 166.937,48 τ.μ. προς εξασφάλιση πιστώσεων από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην μητρική εταιρεία. β) της υποθυγατρικής εταιρείας «MALIA MOUNTAIN RESORT A.E.» Α’ τάξης και σειράς προσημείωση υποθήκης ποσού 5.500.000 ευρώ επί ακινήτων που βρίσκονται στη θέση Αλωνάκι Μαλίων συνολικού εμβαδού 52.569,50 τ.μ. προς εξασφάλιση πιστώσεων από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην εταιρεία Δομική Κρήτης Α.Ε.

Ο Όμιλος έχει καταθέσει αιτήσεις στη ΡΑΕ για εγκατάσταση Αιολικών και Ηλιακών Πάρκων σε διάφορες περιοχές της Κρήτης και της υπόλοιπης Ελλάδας και η εξέλιξη αυτών των επενδυτικών σχεδίων είναι σε συνάρτηση με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς ενέργειας.

Τα αποτελέσματα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 είναι κερδοφόρα. Τα θετικά αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στη βελτίωση του ρυθμού εκτέλεσης των έργων στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Η Εταιρεία κάνει αναπροσαρμογή των προβλέψεων στα υπό εκτέλεση έργα σύμφωνα με τα δεδομένα που παρακολουθούνται από την Τεχνική διεύθυνση. Η θυγατρική εταιρεία «ΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ» που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα παρουσίασε ζημία στη τρέχουσα περίοδο. Η δραστηριότητα στην αξιοποίηση των ακινήτων δημιουργεί προς το παρόν μόνο περιορισμένα έξοδα επιβαρύνοντας τα αποτελέσματα. Ο τομέας της ενέργειας παρουσίασε, στο πρώτο εξάμηνο, κερδοφόρα αποτελέσματα, βελτιώνοντας την κερδοφορία του Ομίλου.

Οι πωλήσεις είναι αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και οφείλεται στη βελτίωση του ρυθμού εκτέλεσης των έργων του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανήλθαν σε 4.098 χιλ. ευρώ έναντι 3.764 χιλ. ευρώ (αύξηση 8,9%) της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 824 χιλ. ευρώ κέρδη, έναντι κερδών 901 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κερδοφόρα στην εξαμηνιαία περίοδο του 2021 κατά ποσό 944 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ποσού 342 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2020, με τα καθαρά κέρδη να φτάνουν στα 775 χιλ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα λόγω της βελτίωσης των αποτελεσμάτων του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, στα 9,9 εκατ. ευρώ περίπου. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφανίζονται αυξημένες λόγω της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού της μητρικής εταιρείας. Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ωστόσο μειώθηκαν κατά 71 χιλ. ευρώ. Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε 5,4 εκατ. ευρώ και ο βραχυπρόθεσμος σε 518 χιλ. ευρώ.

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος του Ομίλου μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο και διαμορφώθηκε σε 132 χιλ. ευρώ λόγω μείωσης των επιτοκίων δανεισμού. Το κεφάλαιο κίνησης του Ομίλου ανήλθε το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε 2.466 χιλ. ευρώ θετικό έναντι 1.421 χιλ. ευρώ αρνητικό την 31/12/2020. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην αναδιάρθρωση του βραχυπροθέσμου τραπεζικού δανεισμού της μητρικής εταιρείας. Ο όμιλος εμφάνισε Λειτουργικές ταμειακές ροές 695.290 ευρώ και ταμιακά διαθέσιμα ύψους 749 χιλ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2021, σημειώθηκαν τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα :

• Στις 27/01/2021 η μητρική εταιρεία τροποποίησε τους όρους αποπληρωμής του ομολογιακού της δανείου, επεκτείνοντας τον χρόνο αποπληρωμής κατά 8 χρόνια βελτιώνοντας σημαντικά την μεσοπρόθεσμη ρευστότητας της.

• Στις 29/01/2021 η μητρική εταιρεία αναδιάρθρωσε μέρος του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της με χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής το 2032.

• Στις 5/3/2021 η μητρική εταιρία συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της συγγενούς εταιρείας ΔΙΑ Α.Ε. με εισφορά σε είδος και το ποσοστό της διαμορφώθηκε σε 42% από 48,5%.

• Στις 21/04/2021 η μητρική εταιρεία προχώρησε: α) στην πώληση του συνόλου των μετόχων που κατείχε στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΣΚΙΟ ΑΕ» έναντι συνολικού τιμήματος 408 χιλ. ευρώ β) στην αγορά 252.200 μετοχών της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙ ΑΕ» έναντι συνολικού τιμήματος 408 χιλ. ευρώ.

• Στις 22/04/2021 η μητρική εταιρεία σύναψε νέο δάνειο ποσού 500 χιλ. ευρώ με την εγγύηση του ταμείου εγγυοδοσίας COVID-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Κατά του Ομίλου εκκρεμούν:

• Αγωγές που δεν έχουν εκδικασθεί , συνολικού ποσού 112.000 ευρώ. Ο Όμιλος/Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψιν τις εκτιμήσεις των δικηγόρων και τα δεδομένα των ανωτέρω υποθέσεων έχει προβεί σε πρόβλεψη συνολικού ποσού 72.944 ευρώ για τον Όμιλο και 72.944 ευρώ για την Εταιρεία.

• Κατά της Εταιρείας και συνδεδεμένου φυσικού προσώπου έχει ασκηθεί από τρίτο αγωγή με την οποία ζητείται η καταβολή σε αυτόν αποζημίωσης 4.498.671,31 ευρώ με βάση τις διατάξεις για την αδικοπραξία στα πλαίσια πώλησης μετοχών σε προηγούμενη χρήση. Η εν λόγω υπόθεση συζητήθηκε στην δικάσιμο της 03/06/2021 και αναμένεται η έκδοση του α΄ βαθμού δικαιοδοσίας εντός οκτώ έως δώδεκα μηνών από τη συζήτηση της κλήσης. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν μπορεί να διατυπωθεί καμία εκτίμηση για την έκβαση της υπόθεσης καθώς και την επιβολή ή όχι καταβολής αποζημίωσης.

• Κατά κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει η μητρική εταιρεία, έχουν βεβαιωθεί από Ασφαλιστικό Οργανισμό πρόστιμα μετά προσαυξήσεων συνολικού ποσού 258.246,05 ευρώ για τα οποία έχουν ασκηθεί ενώπιων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η από 17/09/2018 ανακοπή προς ακύρωση των πράξεων και αναστολής εκτέλεσης. Εκδόθηκε η υπ’ αριθμό 1478/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία ανεστάλησαν οι ταμειακές βεβαιώσεις έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής που έχει ασκηθεί.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν μπορεί να διατυπωθεί καμία εκτίμηση για την έκβαση της εν λόγω υπόθεσης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.