Επιχειρήσεις | Ελλάδα
06-09-2021 | 08:09

«Βγαίνει» μεγάλος διαγωνισμός 86,8 εκατ. ευρώ για «λίφτινγκ» στον Ηλεκτρικό

«Βγαίνει» μεγάλος διαγωνισμός 86,8 εκατ. ευρώ για «λίφτινγκ» στον Ηλεκτρικό
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Έναν νέο σημαντικό διαγωνισμό προωθούν το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αλλά και η ΣΤΑΣΥ (ο φορέας Σταθερές Συγκοινωνίες), ύψους 86 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση των συρμοί αλλά και της γενικότερης λειτουργίας του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, της γραμμής 1, που απέχει από την «εικόνα» που έχουν οι γραμμές του Μετρό.

Ειδικότερα, η εταιρεία ΣΤAΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ), προχώρησε προ ημερών στην προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού του αντικείμενο του οποίου περιλαμβάνει:

A) Την αναβάθμιση (μελέτη, ανασχεδίαση, προμήθεια/κατασκευή, εγκατάσταση εξοπλισμού, υπηρεσίες συντήρησης/επισκευής εξοπλισμού, προμήθεια ειδικών εργαλείων και διαγνωστικού εξοπλισμού, εκπαίδευση προσωπικού, δοκιμές και θέση σε λειτουργία) δέκα τεσσάρων (14) συρμών των 5 οχημάτων.

B) Την προμήθεια Ανταλλακτικών Συρμών Αρχικής Υποστήριξης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 01.11.2021 και ώρα 12:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» & Οικονομική προσφορά θα γίνει την 05.11.2021 και ώρα 12.00. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης, ̟ου θα υπογραφεί μεταξύ της ΣΤΑΣΥ και του Αναδόχου θα είναι για διάστημα τριάντα τεσσάρων (34) ετών, και μέχρι την ολοσχερή εκπλήρωση των αμοιβαίων  παρεπόμενων συμβατικών υποχρεώσεων, σύμφωνα µε το άρθρο 202 του νόμου 4412/2016.

Η έναρξη ισχύος της σύμβασης θα καθοριστεί µε την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 86.800.000 ευρώ (με ΦΠΑ 24%, αλλιώς 70 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ).

Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Προβλέπεται χορήγηση έντοκης Προκαταβολής στον Ανάδοχο ύψους 10% επί του συνολικού Συμβατικού Τιμήματος, µη συμπεριλαµβανομένου του ΦΠΑ. Η σύμβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς µόνο βάσει τιμής.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.