Επιχειρήσεις | Ελλάδα
31-08-2021 | 14:30

ΕΥΔΑΠ: Χωρίς δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,23 ευρώ

Newsroom
Μοιράσου το
ΕΥΔΑΠ: Χωρίς δικαίωμα στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,23 ευρώ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25.06.2021, αποφάσισε:

Α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού της διαφοράς υπέρ το άρτιο ποσού 24.495.000€ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά  0,23€, ήτοι από 0,60€ σε 0,83€.  Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ογδόντα οκτώ εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες ΕΥΡΩ (88.395.000) διαιρούμενο σε εκατόν έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (106.500.000) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ογδόντα τριών εκατοστών ΕΥΡΩ (0,83),

Β) και την ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 24.495.000€ και την τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.  Η ονομαστική αξία της μετοχής θα μειωθεί αντίστοιχα κατά 0,23€ και θα παραμείνει στην τιμή των 0,60 €, ήτοι από 0,83€ σε 0,60€ και ταυτόχρονα θα πραγματοποιηθεί επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,23€ ανά μετοχή

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε εξήντα τρία εκατομμύρια εννιακόσιες χιλιάδες ΕΥΡΩ (63.900.000) και διαιρείται σε εκατόν έξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες μετοχές (106.500.000) ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής εξήντα εκατοστών ΕΥΡΩ (0,60).

Την Τρίτη 03.08.2021 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 2595919, η με αριθμό 87621/03.08.2021 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για τις ανωτέρω μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας στις 26 Αυγούστου 2021.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με ονομαστική αξία 0,60€ και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,23€ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως ισχύει.

Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτές την Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021 (αποκοπή την 13 Σεπτεμβρίου 2021, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 από την Τράπεζα Πειραιώς, ως ακολούθως:

  • Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο ΣΑΤ (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της.
  • Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο ΣΑΤ, υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται από την Τράπεζα Πειραιώς   μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

Η ημερομηνία αποκοπής (Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021) είναι πριν από την λήξη (στις 17.09.2021) του Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και Δικαιωμάτων επί των μετοχών και του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.