Ελλάδα
27-07-2021 | 20:52

ΟΛΘ: Από τις 30 Ιουλίου έως τις 27 Αυγούστου η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Belterra

Newsroom
Μοιράσου το
ΟΛΘ: Από τις 30 Ιουλίου έως τις 27 Αυγούστου η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Belterra
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Συνολικά 4 εβδομάδες, από τις 30 Ιουλίου, έως τις 27 Αυγούστου, θα διαρκέσει η περίοδος αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της Belterra προς τους μετόχους της ΟΛΘ.

Σε σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι «στις 27/07/2021 («Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς («Ε.Κ.») ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Ν.3461/2006 (ο «Νόμος»), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το πληροφοριακό δελτίο (το «Πληροφοριακό Δελτίο») της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (η «Δημόσια Πρόταση») την οποία η εταιρεία με την επωνυμία «BELTERRA INVESTMENTS LTD» (ο «Προτείνων») είχε απευθύνει προς τους μετόχους της εταιρείας (οι «Μέτοχοι») «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία» ή «Υπό Εξαγορά Εταιρεία»), για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας € 3,00 έκαστη (οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα ο Προτείνων ή/και οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα (όπως ορίζονται κατωτέρω) κατά την ημερομηνία που κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημοσίας Πρότασης σύμφωνα με το άρθ. 7 παρ. 1 του Ν. 3461/2006, ήτοι κατά την 04/06/2021 (η «Ημερομηνία Υποχρέωσης Δημόσιας Πρότασης»).

Ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης την 30/06/2021 (η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά με την υποβολή Δημόσιας Πρότασης, υποβάλλοντάς τους ταυτόχρονα το σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης (όπως ορίζεται κατωτέρω), όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου αντίστοιχα. Ακολούθως, η ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης και η Έκθεση Αποτίμησης δημοσιοποιήθηκαν με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1, του Νόμου.

Επιπλέον, ο Προτείνων έχει διορίσει την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Ανώνυμος Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK» ως σύμβουλο του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (στο εξής ο «Σύμβουλος του Προτείνοντος»).

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Κατά την ημερομηνία της παρούσας, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, ανέρχεται σε € 30.240.000 και διαιρείται σε 10.080.000 κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, σε άυλη μορφή, ονομαστικής αξίας € 3,00 η καθεμία, οι οποίες διαπραγματεύονται στον κλάδο «Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες / Υπηρεσίες Μεταφορών» της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»).

Σύμφωνα με το από 01/02/2021 Συμφωνητικό Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA), ο Προτείνων συμφώνησε να αποκτήσει, υπό την αίρεση έγκρισης της συναλλαγής από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, από την πωλήτρια εταιρία Helanor Holdings Ltd. (εφεξής «Helanor»), με έδρα την Κύπρο, το εναπομείναν 70% των μετοχών της εταιρίας Melbery Investments Ltd. (εφεξής «Melbery») με έδρα την Κύπρο.

Η Melbery είναι κατά 66,67% μέτοχος της SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKI-SEGT Ltd. (εφεξής «SEGT»), με έδρα την Κύπρο, η οποία κατέχει το 67,00% των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας. Σημειώνεται ότι ο Προτείνων, η πωλήτρια Helanor και η Melbery δεν κατέχουν, ούτε κατείχαν άμεσα μετοχές της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Προ του ανωτέρω Συμφωνητικού, η αγοράστρια Belterra κατείχε αμετάβλητα από την 23/03/2018, ημερομηνία της ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας, το 30% των μετοχών της Melbery, η οποία κατέχει αμετάβλητα από την 23/3/2018 έως nσήμερα, το 66,67% της SEGT, η οποία κατέχει αμετάβλητα από την 23/03/2018 έως σήμερα, το 67,00% των μετοχών της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Στην SEGT συμμετέχει με το εναπομείναν 33,33%, αμετάβλητα από την 23/03/2018 έως σήμερα, η Terminal Link Grèce SAS (η οποία ανήκει κατά 100% στην Terminal Link SAS).

Tην 22/03/2021 η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 727/2021 απόφασής της, τη συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας Melbery από τη Belterra. Πριν την εν λόγω συγκέντρωση, η Βelterra κατείχε ήδη μειοψηφικό ποσοστό 30% στη Melbery, χωρίς όμως δυνατότητα άσκησης ελέγχου.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς από τον Προτείνοντα του εναπομείναντος 70% των μετοχών της Melbery, ο  Προτείνων αποκτά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Melbery και άρα αποκλειστικό έλεγχο επ’ αυτής, και, κατ’ επέκταση, εμμέσως, τον έλεγχο επί της Εταιρείας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν.3556/2007.

Στη συνέχεια, την 04/06/2021, σε υλοποίηση του από 01/02/2021 Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας Μετοχών, ολοκληρώθηκε η εξαγορά και πραγματοποιήθηκε η ως άνω αναφερόμενη μεταβίβαση των μετοχών, σύμφωνα με το από 04/06/2021 Συμφωνητικό Μεταβίβασης Μετοχών, με αποτέλεσμα η αγοράστρια Belterra να καταστεί ο μοναδικός μέτοχος της Melbery και ταυτόχρονα ο μεγαλύτερος και ελέγχων - κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007- μέτοχος της SEGT με άμεσο ποσοστό 66,67%.

Συνεπεία του ανωτέρω, την 04/06/2021, ήτοι την Ημερομηνία Υποχρέωσης Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος για την υποβολή της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου, καθώς απέκτησε έμμεσα ποσοστό 67,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, και ως εκ τούτου υπερέβη το όριο του ενός τρίτου (1/3) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 (ε) του Νόμου (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») νοούνται ο κ. Νίκος Σαββίδης, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντος κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1 (γ) του Ν.3556/2007, καθώς και, εκτός της Εταιρείας, (i) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τον κ. Νίκο Σαββίδη και κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «Belterra Holdings Ltd», μητρική εταιρεία του Προτείνοντος και οι εταιρείες «Melbery Ltd» και «SOUTH EUROPE GATEWAY THESSALONIKI-SEGT», και (ii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από τον κ. Νίκο Σαββίδη και δεν κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, Μετοχές της Εταιρείας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στις ενότητες 2.3.1 και 2.3.5 του Πληροφοριακού Δελτίου. Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που να ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Νόμου.

Ο Προτείνων μαζί με τα Συντονισμένα Πρόσωπα, κατέχουν συνολικά έμμεσα, 6.753.600 Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 67,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο Προτείνων δεν κατέχει άμεσα Μετοχές της υπό εξαγορά Εταιρείας. Μέσω της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων αποσκοπεί να αποκτήσει το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες, δεν κατείχε, άμεσα ή έμμεσα, ο ίδιος ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατά την Ημερομηνία Υποχρέωσης Δημόσιας Πρότασης και
κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 3.326.400 Μετοχές (οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»), οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 33,00% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, ο Προτείνων κατά την ανακοίνωση της Δημόσιας Πρότασης, γνωστοποίησε ότι ούτε ο ίδιος ούτε οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα προτίθενται να προβαίνουν σε αποκτήσεις Μετοχών μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά, κατά το χρονικό διάστημα από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, εκτός αυτών που προσφέρονται στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

2. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗΜΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, ο Προτείνων προσφέρει το ποσό των € 26,50 (το «Προσφερόμενο Τίμημα») τοις μετρητοίς ανά Μετοχή, για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης η οποία θα του προσφερθεί νομίμως και εγκύρως κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Σχετικά με το Προσφερόμενο Τίμημα σημειώνονται τα εξής:

(α) η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής (η «ΜΣΧΤ») κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες που προηγούνται της 04/06/2021, ανέρχεται σε € 25,7118,

(β) ούτε ο Προτείνων ούτε οποιοδήποτε από τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της 04/06/2021, και

(γ) η τιμή ανά Μετοχή που προσδιορίστηκε στην Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή (όπως ορίζεται κατωτέρω), ανέρχεται σε € 26,26 ανά Μετοχή.

Δεδομένου ότι συνέτρεξε η περίπτωση της παραγράφου 6, εδάφιο β του άρθρου 9, του Νόμου, ο Προτείνων όρισε την «BETA Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» (ο «Αποτιμητής») ως ανεξάρτητο  αποτιμητή για τη διενέργεια αποτίμησης των κινητών αξίων που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης αποτίμησης (η «Έκθεσης Αποτίμησης»), καθώς κατά τους 6 μήνες που προηγήθηκαν της 04/06/2021, ήτοι την Ημερομηνία Υποχρέωσης Δημόσιας Πρότασης, οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές δεν υπερέβησαν το 10% του συνόλου των Μετοχών της Εταιρείας, συγκεκριμένα ανήλθαν σε 1,39% του συνόλου αυτών.

Ο Αποτιμητής χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθοδολογίες αποτίμησης: (i) Προεξόφληση των Μελλοντικών Ταμιακών Ροών σε τρία στάδια (Three Stage Discount Cash Flow Model), (ii) Προεξόφληση μελλοντικών μερισμάτων (Dividend Discount Model Method), (iii) Αποτίμηση με βάση την Προστιθέμενη Επιχειρηματική Αξία (Economic Value Added) και

(iv) Αποτίμηση με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις ομοειδών εισηγμένων εταιριών (Comparable Multiples), προσδιόρισε τη σταθμισμένη τελική τιμή ανά Μετοχή της Εταιρείας σε € 26,26.

Συνεπώς, το Προσφερόμενο Τίμημα πληροί τις προϋποθέσεις του «δίκαιου και εύλογου» ανταλλάγματος, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 6 του Νόμου και ειδικότερα:

-υπερβαίνει κατά 3,07% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Υποχρέωσης Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανήλθε σε € 25,7118.

-υπερβαίνει κατά 0,91% την τιμή που προσδιορίστηκε από τον Αποτιμητή σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους και περιλαμβάνεται στην Έκθεση Αποτίμησης, η οποία ανήλθε σε € 26,26 ανά Μετοχή.

Σημειώνεται ότι από το καταβλητέο προς τους Μετόχους που αποδέχονται νομίμως και εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση (οι «Αποδεχόμενοι Μέτοχοι») Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν:

(α) τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εκκαθάρισης δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών υπέρ της ΕΛ. Κ.Α.Τ. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί (Χ) τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές: (i) του Προσφερόμενου Τιμήματος και (ii) της τιμής κλεισίματος της Μετοχής στο Χ.Α. την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της υποβολής των απαραίτητων εγγράφων του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ, με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσου με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας της συναλλαγής για κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο), σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης αρ. 1 (συνεδρίαση 223/28.01.2014) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως ισχύει, και

(β) το ποσό που αναλογεί στο φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι μέτοχοι δύνανται να αποδέχονται τη Δημόσια Πρόταση με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης αποδοχής (στο εξής η «Δήλωση Αποδοχής») στον Συμμετέχοντα/Διαμεσολαβητή (όπως ορίζονται στο Πληροφοριακό Δελτίο) τους μέσω του οποίου τηρούν στο Σ.Α.Τ. τις μετοχές τους, θα διαρκέσει συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες, με έναρξη στις 30/07/2021, στις 08:00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) και λήξη στις 27/08/2021, με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του Νόμου (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»).

Η διαδικασία αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου.

Από, και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται στην παράγραφο 3.2 του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσηκόντως τη Δήλωση Αποδοχής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο. 

4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Οι μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των Δηλώσεων Αποδοχής (όπως ορίζονται κατωτέρω) μπορούν να τηλεφωνούν στον αριθμό 210-3436704 (κα Παρασκευή Απίστολα) της ALPHA BANK, καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τους Συμμετέχοντες/Διαμεσολαβητές στο Σ.Α.Τ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής.

Επίσης, το Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα του Συμβούλου του Προτείνοντος (Σταδίου 40, Τ.Κ 102 52) και θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου του Προτείνοντος (https://www.alpha.gr/el/idiotes/ependuseis/xrimatistiriakes-upiresies/e…), της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (η «Ε.Χ.Α.Ε.») (http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-information-memorandum-infor…), καθώς και της Ε.Κ. (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/publicproposals).

5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν με επιμέλεια του Προτείνοντος εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, ήτοι μέχρι και την 31/08/2021, στην ιστοσελίδα του Χ.Α και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, και θα κοινοποιηθούν στους εκπροσώπους των εργαζομένων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν.3461/2006.

Η μεταβίβαση των Μετοχών που έχουν νομίμως και εγκύρως προσφερθεί από τους Αποδεχόμενους Μετόχους (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 3.6 του Πληροφοριακού Δελτίου.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Εφόσον μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατέχουν συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 90% του συνολικού καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:

(α) δεν θα ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς (squeeze out) σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3461/2006, όπως ισχύει, και

(β) σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου, θα αποκτά χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός τριών (3) μηνών από την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου). Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Τέλος, ο Προτείνων έχει δηλώσει ότι δεν θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.»

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.