Ελλάδα
29-06-2021 | 20:35

Ιασώ: Δημόσια Πρόταση από OCM - Στα 1,50 ευρώ ανά μετοχή το προσφερόμενο αντάλλαγμα

Newsroom
Μοιράσου το
Κτήρια του ομίλου ΙΑΣΩ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στις 25.06.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «Ε.Κ.») ενέκρινε, το πληροφοριακό δελτίο (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο») της προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση») την οποία η εταιρεία με την επωνυμία «OCM Luxembourg Healthcare Greece S.a r.l.» (στο εξής ο «Προτείνων»), είχε απευθύνει προς τους μετόχους της εταιρείας «ΙΑΣΩ» (στο εξής η «Εταιρεία»).

Ο Προτείνων ξεκίνησε τη Δημόσια Πρόταση την 06.05.2021 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης») ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σχετικά και υποβάλλοντάς τους συγχρόνως σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Νόμου, καθώς και την Έκθεση Αποτίμησης (όπως ορίζεται κατωτέρω), όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 6 και 7 του Νόμου. Ακολούθως, η Δημόσια Πρόταση και η Έκθεση Αποτίμησης ανακοινώθηκαν με τον τρόπο και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου.

Επιπλέον, ο Προτείνων έχει διορίσει την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Πειραιώς» ως σύμβουλο του Προτείνοντος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου (στο εξής ο «Σύμβουλος του Προτείνοντος»).

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Την 05.05.2021, οι κ.κ. Γεώργιος Σταματίου (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), Μαρία Σταματίου, Ουρανία Σταματίου, Εμμανουήλ Δουλγεράκης (Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας), Τριάδα Δουλγεράκη, Φώτιος Δουλγεράκης, και Παρθενόπη Ξενιτίδου) (στο εξής από κοινού οι «Λοιποί Μέτοχοι»), ο Προτείνων και η εταιρεία OCM Luxembourg Healthcare Greece Parent Sarl, η οποία κατέχει άμεσα το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του Προτείνοντα, σύναψαν εγγράφως συμφωνία μετόχων (στο εξής η «Συμφωνία Μετόχων»), με την οποία, μεταξύ άλλων, συμφώνησαν να συντονιστούν μεταξύ τους, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος ε’ του Νόμου, προκειμένου να επιδιώξουν (α) κοινούς στρατηγικούς στόχους όσον αφορά στην Εταιρεία και τη διοίκησή της και (β) την διαγραφή της από το Χ.Α.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα, κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Νόμου είναι: (i) η Oaktree Capital Group Holdings GP LLC, ως πρόσωπο που έχει τον απώτατο έλεγχο του Προτείνοντα, (ii) οι Λοιποί Μέτοχοι και (iii) τα πρόσωπα που ελέγχονται κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007 από την Oaktree Capital Group Holdings GP LLC και τους Λοιπούς Μετόχους, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Πληροφοριακό Δελτίο. (στο εξής από κοινού τα «Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα ή Συντονισμένα Πρόσωπα»). Πέραν αυτών, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα. Κατά την ημερομηνία της παρούσας, το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε € 53.748.971,76 και διαιρείται σε 122.156.754 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές (στο εξής οι «Μετοχές») ονομαστικής αξίας €0,44 έκαστη, οι οποίες διαπραγματεύονται στην «Κύρια Αγορά» του Χ.Α.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά την απόκτηση του συνόλου των Μετοχών, την κυριότητα των οποίων δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που Ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι 15.614.132 Μετοχές κατ’ ανώτατο αριθμό, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 12,78% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (στο εξής οι «Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης»). Από τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης δεν έχουν αφαιρεθεί οι ίδιες Μετοχές που κατέχει η Εταιρεία. 2 Σημειώνεται ότι κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν άμεσα ή έμμεσα 106.542.622 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 87,22% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Περαιτέρω, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου ο Προτείνων απέκτησε μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το "Χ.Α.") συνολικά 6.406.101 Μετοχές, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (όπως ορίζεται κατωτέρω), που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 5,24% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Συνεπώς, κατά την Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατείχαν, άμεσα και έμμεσα, συνολικά 112.948.723 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 92,46% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.