Ελλάδα
17-06-2021 | 18:43

AΔΜΗΕ: Στα 16,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου το α' τρίμηνο - Διανομή μερίσματος 50%

Newsroom
Μοιράσου το
AΔΜΗΕ: Στα 16,3 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη του Ομίλου το α' τρίμηνο - Διανομή μερίσματος 50%
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Δυναμική ήταν η εκκίνηση του 2021 για τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ, όσον αφορά την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος σε συνέχεια της ισχυρής ανάπτυξης που κατέγραψε εντός του 2020, με τις επενδύσεις να παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 59,4% και να διαμορφώνονται στα 81,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα ενοποιημένα συνολικά έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο α’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν στα 67,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή κάμψη 3,5% έναντι 70,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020.  Η μείωση αυτή κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος επαναπροσδιορισμός των μοναδιαίων χρεώσεων χρήσης συστήματος για το έτος 2021 από τη ΡΑΕ, καθώς δεν έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόφαση για το Απαιτούμενο Έσοδο του 2021, με αποτέλεσμα η τιμολόγηση των χρώσεων από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ να γίνεται με τις ίδιες μοναδιαίες χρεώσεις χρήσης συστήματος του έτους 2020. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η αρνητική επίπτωση από το γεγονός αυτό για το α’ τρίμηνο 2021 ανέρχεται περίπου στα 4 εκατ. ευρώ τα οποία ασφαλώς θα ανακτηθούν τις επόμενες χρονιές. 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 7,7% σε ετήσια βάση σε 47,5 εκατ. ευρώ έναντι 51,4 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020. Το συγκρίσιμο EBITDA  του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 46,4 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 10,3% σε σχέση με το αντίστοιχο ποσό του α’ τριμήνου 2020,  εξαιρώντας τα ακόλουθα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια: α) πρόβλεψη για την έκπτωση μειωμένου ρεύματος που δίνεται σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της Εταιρείας και προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού συνολικού ποσού 0,04 εκατ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης ποσού 0,1 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2020 και β) απελευθέρωση πρόβλεψης για κινδύνους και έξοδα ποσού 1,1 εκατ. ευρώ έναντι πρόβλεψης ποσού 0,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020.

Το ενοποιημένο ΕΒΙΤ μειώθηκε κατά 23% και ανήλθε στα 23,1 εκατ., έναντι 30,0 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020, κυρίως λόγω της αύξησης του ύψους των αποσβέσεων κατά 13,8% ως αποτέλεσμα της επέκτασης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Το συγκρίσιμο EBIT διαμορφώθηκε στα 22,0 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 27,4% έναντι 30,3 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020 μη συμπεριλαμβάνοντας τα  ανωτέρω έκτακτα - μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 21,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερα κατά 28,3% έναντι 29,4 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2020, καθώς καταγράφηκε μείωση των χρηματικών διαθεσίμων που διατηρεί η Συγγενής Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδας με παράλληλη μείωση του επιτοκίου απόδοσης σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση.

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο 2021 ανήλθαν σε 16,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 21,4% έναντι 20,7 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 15,4 εκατ. ευρώ, έναντι 20,9 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σημειώνοντας μείωση 26,2%.

Αναλυτυικότερα, «το ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. θα προχωρήσει σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων (shareholder agreement) στη διανομή μερίσματος στους μετόχους ποσοστού ίσου με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2020, που αντιστοιχεί στο ποσό των 42,07 εκατ. ευρώ με συνέπεια η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ να εισπράξει μέρισμα ποσού 21,4 εκατ. ευρώ.

Τα Έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 8,3 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση -21,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2020.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 149 χιλ. ευρώ έναντι 88 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2020. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 25 χιλ. ευρώ των Αμοιβών Προσωπικού και κατά 28,9 χιλ. ευρώ σε δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 26,5 χιλ. ευρώ καταγράφοντας μείωση κατά 40%  έναντι 44 χιλ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2020, η οποία οφείλεται κυρίως στο χαμηλότερο μέσο επιτόκιο απόδοσης όπως διαμορφώθηκε στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος, αντισταθμίζοντας εν μέρει τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας. Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 31.03.2021 ανέρχονταν σε 7,1 εκατ. ευρώ ενώ υπενθυμίζεται πως η Εταιρεία έχει μηδενικό χρέος.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ανήλθαν σε 8,2 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 22,2% έναντι 10,5 εκατ. το α΄ τρίμηνο 2020.

Το 2020, η Διοίκηση διένειμε 20,6 εκατ. ευρώ ή 0,089 ευρώ ανά μετοχή ως προμέρισμα βάσει του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσού που προβλέπεται από την νομοθεσία. Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. έχει προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση τη διανομή του εναπομείναντος ποσού, που ανέρχεται στα 4,1 εκατ. ευρώ ή 0,018 ευρώ ανά μετοχή, ως τακτικό μεικτό μέρισμα.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία βάσει του μερίσματος που λαμβάνει από την Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ποσού 21,4 εκατ. ευρώ, έχει προτείνει τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού προμερίσματος ύψους 0,085 ευρώ ανά μετοχή.  Συνεπώς εντός του 2021, η συνολική προτεινόμενη καταβολή προς τους μετόχους της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. θα ανέλθει στα 0,103 ευρώ ανά μετοχή. 

Προοπτικές του Ομίλου 

Σε πλήρη τροχιά υλοποίησης βρίσκονται τα έργα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων που έχει προγραμματίσει για το τρέχον έτος ο ΑΔΜΗΕ, παρά τις αντιξοότητες που εξακολουθεί να επιφέρει η πανδημική κρίση του covid-19. Χάρη στην επιτυχή αντιμετώπιση της κρίσης από τις εθνικές αρχές και την τήρηση αυστηρών μέτρων εκ μέρους της Διοίκησης, δεν διαπιστώνονται καθυστερήσεις στην κατασκευή των κυριότερων έργων του Διαχειριστή, με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα να έχουν μεταβληθεί επουσιωδώς ή καθόλου.

Ειδικότερα η πορεία των σημαντικών έργων που έχει ήδη δρομολογήσει ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ έχει ως εξής: 

1.    Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής: Η «μεγάλη» διασύνδεση, συνολικού προϋπολογισμού 1 δις ευρώ, προχωρά κανονικά : 

a.     Έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες βυθού.

b.    Έχει ξεκινήσει η παραγωγή των καλωδιακών τμημάτων στα εργοστάσια των αναδόχων καθώς και μέρος του εξοπλισμού των Σταθμών Μετατροπής.

Σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα η ηλέκτριση του έργου αναμένεται για το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου: Στις 20/5 ολοκληρώθηκε η «διασύνδεση των ρεκόρ» Κρήτης-Πελοποννήσου και η νέα γραμμή είναι έτοιμη για λειτουργία. Εντός της θερινής περιόδου αναμένεται να μεταφέρει τα πρώτα ηλεκτρικά φορτία από την ηπειρωτική χώρα προς την Κρήτη. 

2.    Ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων: Η Δ’ Φάση (διασύνδεση Σαντορίνης, Μήλου, Φολεγάνδρου και Σερίφου με την Νάξο) έχει ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και θα λάβει χρηματοδότηση 170 εκ. ευρώ. Η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη για τον υποσταθμό και τα καλωδιακά τμήματα της διασύνδεσης Νάξου-και το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται οι ανάδοχοι του έργου. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τα υπόλοιπα νησιά θα ακολουθήσουν εντός του έτους.  

3.    Επέκταση του Συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο: 

a.    Δυτικός Διάδρομος Το έργο διασύνδεσης του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με την υφιστάμενη Γραμμή Μεταφοράς 400 kV Αχελώου – Διστόμου είναι έτοιμο κατά 98%. Εκκρεμεί η τοποθέτηση δύο πυλώνων στα Καλάβρυτα εξαιτίας αντιδράσεων τοπικών παραγόντων. Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης ή παράκαμψης των αντιδράσεων αυτών. Στο έργο εντάσσεται και το υποβρύχιο καλώδιο 400 kV μεταξύ Ρίου και Αντιρρίου το οποίο έχει εγκατασταθεί ήδη από το καλοκαίρι του 2019. 

b.    Ανατολικός Διάδρομος  : Μέχρι το τέλος του 2021 ολοκληρώνεται η Γ.Μ. Μεγαλόπολη-Κόρινθος και το νέο ΚΥΤ Κορίνθου. Το έργο, που θα ενισχύσει περαιτέρω το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς με την επέκταση του συστήματος 400 kV στην Πελοπόννησο μέσω της νέας γραμμής Κόρινθος-ΚΥΤ Κουμουνδούρου, αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023 και συνδέεται με το παρακάτω έργο, την αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου.

4.    Η αναβάθμιση του ΚΥΤ Κουμουνδούρου Το έργο ανακατασκευής του ΚΥΤ Κουμουνδούρου συμβασιοποιήθηκε στις 6/5, έναντι τιμήματος 45,7 εκατ. ευρώ. Μαζί με τη Γ.Μ. Κόρινθος-Κουμουνδούρος, τα δύο έργα έχουν προταθεί για ένταξη στο Ταμείο Ανάκαμψης

Target Model 

Σημαντικός πυλώνας εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι διεθνείς διασυνδέσεις και για τον λόγο αυτό η ΑΔΜΗΕ ΑΕ δρομολογεί σημαντικά έργα σε συνεργασία με τις γείτονες χώρες. Ειδικότερα:

•    Στις 11/5 πραγματοποιήθηκε η ζεύξη της Αγοράς Επόμενης Ημέρας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας.

•    Επόμενος στόχος είναι η σύζευξη της ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς με τις αγορές της Ιταλίας και της Σλοβενίας τον 9/21 και η σύζευξη της ελληνικής Ενδοημερήσιας Αγοράς με την πανευρωπαϊκή αγορά συνεχούς διαπραγμάτευσης (XBID) στο σύνορο της Ιταλίας και της Βουλγαρίας.

•    Προκηρύσσεται άμεσα ο διαγωνισμός για το ελληνικό τμήμα της νέας διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας.

•    Υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας με Terna για τη δεύτερη ενισχυτική διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας

•    Ομοίως οι Διαχειριστές Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας εξετάζουν την αναβάθμιση της γραμμής 400 kV που ήδη υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών.  

•    Ο Όμιλος ΑΔΜΗΕ συνδράμει στη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συνδέσεων Αττική–Κρήτη και Κρήτη–Κύπρος σε συνεργασία με τον Euroasia Interconnector.

Αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ

Τα έργα που προβλέπονται για ΑΠΕ στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα έχουν δημιουργήσει ηλεκτρικό χώρο που υπερκαλύπτει τους στόχους του ΕΣΕΚ για το 2030 κατά σχεδόν 2 GW.

Σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο ΕΣΜΕ θα διαδραματίσει και η αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Διαχειριστής υλοποιεί δύο σχετικά πιλοτικά προγράμματα :

•     Το έργο εγκατάστασης συσσωρευτών ισχύος 7-10 MW στην Νάξο με ικανότητα αποθήκευσης 4 MWh  έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και ένταξης στο σύστημα  το 2022 και φυσικά θα συμβάλλει στην κατάργηση των πετρελαϊκών μονάδων με τα συνεπακόλουθα περιβαλλοντικά οφέλη.

•    Η ολοκλήρωση του έργου εγκατάστασης συσσωρευτών της SUNLIGHT ισχύος 20 MW και αποθηκευτικής χωρητικότητας 20 MWh στην Θήβα αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2022.  

 

 

 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.