Ελλάδα
01-06-2021 | 08:02

Briq Properties: Η «ακτινογραφία» του χαρτοφυλακίου των 109,12 εκατ. ευρώ και των μισθωμάτων

Briq Properties: Η «ακτινογραφία» του χαρτοφυλακίου των 109,12 εκατ. ευρώ και των μισθωμάτων
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Αυξημένα κατά 13,4%, σύμφωνα με τις ενοποιημένες καταστάσεις του α΄ τριμήνου 2021, ήταν τα έσοδα από ενοίκια της εισηγμένης ΑΕΕΑΠ, Briq Properties, καθώς ανήλθαν σε 1,093 εκατ. ευρώ έναντι 963 χιλ. ευρώ τη αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρά τα μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω COVID-19 για μείωση των μισθωμάτων στο α΄ τρίμηνο. H αύξηση αυτή οφείλεται στην ενσωμάτωση των εσόδων από νέες επενδύσεις σε ακίνητα.

Όπως αναφέρεται στην ενδιάμεση οικονομική κατάσταση, την 31.03.2021 όλα τα ακίνητα του Ομίλου βρίσκονταν στην Ελλάδα. Επίσης οι τύποι των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου διαχωρίζονται σε γραφεία και κτίρια μικτής χρήσης (γραφεία με ισόγεια καταστήματα), εμπορικές αποθήκες, ξενοδοχεία, καταστήματα, ακίνητα ειδικής χρήσης και οικόπεδα.

Ο τομέας γραφείων εισέφερε έσοδα από ενοίκια 321 χιλ. ευρώ (από 477 χιλ. πέρυσι στο τρίμηνο), οι αποθήκες (logistics) 502 χιλ. ευρώ (έναντι 204 χιλ. ευρώ πέρυσι), τα ξενοδοχεία έσοδα από μισθώματα ύψους 206 χιλ. ευρώ (192 χιλ. ευρώ πέρυσι στο τρίμηνο), τα καταστήματα 34 χιλ. ευρώ (έναντι 70 χιλ.), τα οικόπεδα 15 χιλ. ευρώ, όσο και ο τομέας με ακίνητα ειδικής χρήσης. 

Αναφορικά με τον λογαριασμό «Κέρδη/ (ζημιές) σχετιζόμενα με επενδύσεις σε ακίνητα», τα γραφεία έδωσαν κέρδη 227 χιλ. ευρώ, οι αποθήκες 322 χιλ. και τα ξενοδοχεία 147 χιλ. ευρώ.

Την 31η Μαρτίου 2021 οι επενδύσεις του Ομίλου περιλάμβαναν 29 επενδυτικά ακίνητα συνολικής αξίας 109,125 εκατ. ευρώ έναντι 28 ακίνητων αξίας 106 εκατ. ευρώ. την 31.12.2020 και 25 ακίνητων αξίας 68,183 εκατ. ευρώ την 31.03.2020.

Όσον αφορά στην μεταβολή των επενδύσεων σε ακίνητα ανά τομέα, ο τομέας γραφεία & μικτής χρήσης έχει αξία 33,6 εκατ. ευρώ (31,5 εκατ. ευρώ τέλος 2020), τα logistics εύλογη αξία 49,73 εκατ. ευρώ (48,7 εκατ. στις 31/12/2020), τα ξενοδοχεία αξία 18,92 εκατ. ευρώ (ίδια), τα καταστήματα 2,909 εκατ. ευρώ, τα οικόπεδα 3,39 εκατ. ευρώ, επί συνολικής αξίας 109,125.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, κατά την παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών μεγεθών της εισηγμένης (για το 2020), η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας κ. Άννα Αποστολίδου είχε κάνει ιδιαίτερη αναφορά για την περυσινή χρονιά στις επενδύσεις της εταιρείας στον τομέα των logistics (σχεδόν 46% της αξίας του συνολικού χαρτοφυλακίου) αλλά και σε νέες επικείμενες επενδύσεις με στόχο να «χτιστεί» χαρτοφυλάκιο περίπου 150 εκατ. ευρώ.

Στο α΄ τρίμηνο του 2021 η Εταιρεία απέκτησε ένα νέο ακίνητο συνολικού ποσού επένδυσης  2,122 εκατ. ενώ υλοποίησε κεφαλαιουχικές δαπάνες 1,002 εκατ. ευρώ που κυρίως αφορούν υπό ανέγερση κτίριο αποθηκών και διανομής επιφάνειας 20.764 τ.μ. στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 8,3% και ανήλθαν σε 686 χιλ. ευρώ έναντι 633 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 35,7% και ανήλθαν σε 507 χιλ. ευρώ έναντι 374 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31η Μαρτίου 2021 ανήλθαν σε 2,628 εκατ. ευρώ έναντι 2,067 εκατ.. την 31η Δεκεμβρίου 2020. Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις αποτελούνται από καταθέσεις όψεως στην Ελλάδα. Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων αφορούν καταθέσεις σε Ευρώ.

Την 31η Μαρτίου 2021 οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου ανέρχονταν 22,222 εκατ. ευρώ έναντι 18,313 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2020. Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανήλθε σε 10,686 εκατ. ευρώ έναντι 7,97 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2020 ενώ ο βραχυπρόθεσμος σε 11,5 εκατ. ευρώ (από 10,3 εκατ. στο τέλος 2020).

Η Εταιρεία την 31.03.2021 είχε στην κατοχή της συνολικά 358.618 ίδιες μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 753 χιλ. ευρώ και αξίας κτήσης 624 χιλ. ευρώ. Οι κατεχόμενες ίδιες μετοχές την 31.03.2021 αντιστοιχούσαν στο 1,0% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Το Σύνολο ίδιων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρείας (Ν.Α.V.) ανήλθε σε 84,148 εκατ. ευρώ, ή αλλιώς σε 2,37 ευρώ ανά μετοχή (εσωτερική αξία).

Την 11η Φεβρουαρίου 2021 η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά αυτοτελούς κτιρίου γραφείων με ισόγειο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Δημητρίου Γούναρη 3 στον Πειραιά. Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο κατάστημα, πέντε ορόφους γραφείων και υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους, έχει συνολική επιφάνεια 2.428 τ.μ. και είναι πλήρως μισθωμένο. Το τίμημα για την παραπάνω αγορά ανήλθε σε ευρώ 2,100 εκατ.. (μη συμπεριλαμβανομένων εξόδων απόκτησης 22 χιλ.).

Επίσης, την 13η Απριλίου 2021 η Εταιρεία προχώρησε σε σύναψη αλληλόχρεου δανεισμού για την χρηματοδότηση επενδύσεων από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ποσό 1,200 εκατ. ευρώ, το οποίο το άντλησε στις 19.04.2021 και στις 11.05.2021.Την 21η Απριλίου 2021 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 2,124 εκατ. ευρώ, ήτοι € 0,06 ανά μετοχή (καθαρό), από τα κέρδη της χρήσης 2020 και προηγούμενων ετών, το οποίο καταβλήθηκε στους δικαιούχους την 28η Απριλίου 2021 μέσω της πληρώτριας Τράπεζας, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.. Την 21η Μαΐου 2021, η Εταιρεία προχώρησε στην αγορά δυο (2) όμορων οικοπέδων συνολικής επιφανείας 7.453,21 τ.μ. που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής. Το συνολικό τίμημα για την αγορά των δύο οικοπέδων ανήλθε σε 559 χιλ. ευρώ.

Η Διοίκηση κρίνει ότι δεν υπήρχαν γεγονότα ή περιστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική διαφοροποίηση στην εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων σε ακίνητα την 31 Μαρτίου 2021 από την εύλογη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2020. Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας την 31η Μαρτίου 2021 περιλαμβάνουν ποσό ύψους € 288 χιλ. αναφορικά με κίνητρα μίσθωσης βάσει μισθωτικής σύμβασης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.