Ελλάδα
20-05-2021 | 18:42

Aegean: Στις 24 Μαΐου η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην ΑΜΚ

Newsroom
Μοιράσου το
Aegean: Στις 24 Μαΐου η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην ΑΜΚ
live updates: Ανανεώθηκε πριν

Στις 24 Μαΐου ορίστηκε η αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Aegean Airlines, ενώ η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα διαρκέσει από 27/05/2021 έως 09/06/2021. Η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος προτίμησης είναι από 27/05/2021 έως 04/06/2021. 

Αναλυτικά, η εταιρεία γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα ακόλουθα:

Με βάση την από 14.05.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσίας που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 12.03.2021, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό €12.187.500 (εφεξής η «Αύξηση») με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 0,262542164271582 νέες μετοχές για κάθε μία (1) παλιά μετοχή της Εταιρείας. Ειδικότερα, αποφασίστηκε να εκδοθούν και να διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς 18.750.000 νέες κοινές, άυλες, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,65 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές») και τιμή διάθεσης €3,20 (η «Τιμή Διάθεσης») για κάθε μία Νέα Μετοχή. Η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, δεν θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, και, συνεπώς, η Αύξηση θα ματαιωθεί.

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, εφόσον αυτή καλυφθεί, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε €58.608.615 και θα διαιρείται σε 90.167.100 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,65 εκάστη. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, θα ανέλθουν σε €60.000.000. Η συνολική διάφορα μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης, ποσού €47.812.500 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Την 17.05.2021 καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ., με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΧ) 2545989 το πρακτικό της από 14.05.2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κατά την οποία αποφασίστηκε η Αύξηση και οι όροι αυτής και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Ημερομηνία αποκοπής Δικαιώματος Προτίμησης

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 24.05.2021 (η «Ημερομηνία Αποκοπής»). Από την Ημερομηνία Αποκοπής, οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση και η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δείτε αναλυτικά εδώ την ανακοίνωση. 

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.