Επιχειρήσεις
04-03-2021 | 18:54

Από 8 Μαρτίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Premia στο Χ.Α.

Newsroom
Μοιράσου το
Από 8 Μαρτίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Premia στο Χ.Α.

Από 08.03.2021 αρχίζει η διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών των 18.204.903 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της PREMIA, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορές σε είδος, η οποία πραγματοποιήθηκε δυνάμει της από 20.11.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας.

Σημειώνεται ότι η πλήρης καταβολή της Αύξησης με Εισφορές σε Είδος πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 07.01.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Το μετοχικό κεφάλαιο της PREMIA αυξήθηκε κατά ποσό €9.102.451,50, με την έκδοση 18.204.903 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μια και τιμή διάθεσης €1,10 εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν ως εξής:

(i) 6.846.505 μετοχές στην εταιρία «ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με εισφορά από την τελευταία στην PREMIA ποσοστού 22,10102% εξ αδιαιρέτου της κυριότητας δυο ακινήτων, και

(ii) 11.358.398 στην εταιρία «STERNER STENHUS GREECE AB» με εισφορά από την τελευταία στην PREMIA (α) 947.269 μετοχών εκδόσεως της εταιρίας «JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου καθώς και (β) 4.842.558 ομολογιών έκδοσης της ιδίας εταιρίας, με βάση τις αποτιμήσεις των ως άνω εισφερθέντων ακίνητων, μετοχών και ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018.

Η συνολική διαφορά μεταξύ του καλυφθέντος στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της αξίας αποτίμησης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, ποσού €10.922.942,50 έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της PREMIA «Διαφορά υπέρ το άρτιο». Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης ειδικής πρόβλεψης στο καταστατικό της PREMIA, δεν παρασχέθηκε δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετοχών της PREMIA.

Όπως ανακοινώθηκε στις 25.01.2021, η εταιρία «STERNER STENHUS GREECE AB» την 22.01.2021 μεταβίβασε εκτός χρηματιστηρίου στη σουηδική εταιρία «Nequiter Invest AB» 1.787.541 από τις μετοχές της Εταιρίας που έλαβε στο πλαίσιο της Αύξησης με Εισφορές σε Είδος, σύμφωνα με τα παραπάνω.

Μετά την Αύξηση με Εισφορές σε Είδος και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, δυνάμει της από 20.11.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 126594/30.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΑΙΦ46ΜΤΛΡ-Γ90) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.), που καταχωρήθηκε την 30.11.2020 στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2399610, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2273413/30.11.2020 ανακοίνωση, το μετοχικό κεφάλαιο της PREMIA ανέρχεται πλέον σε €17.521.915,50 ευρώ διαιρούμενο σε 35.043.831 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 04.03.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. των 18.204.903 νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση με Εισφορές σε Είδος , θα είναι πιστωμένες, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ως άνω ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.