Σημαντική αύξηση στα καθαρά κέρδη κατέγραψαν οι τομείς Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Παραχωρήσεων του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατά το εννεάμηνο του 2019, ως αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος και της ενίσχυσης της κυκλοφορίας στους αυτοκινητοδρόμους αντίστοιχα, αντισταθμίζοντας σε μεγάλο βαθμό την επίδραση από το σημαντικά μειωμένο κύκλο εργασιών του κλάδου της κατασκευής. 

Επιπλέον, η θετική συνεισφορά του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Παραχωρήσεων αντικατοπτρίζεται και στα  ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  του Ομίλου, καθώς ανήλθαν για το εννεάμηνο του 2019 σε 151,2 εκατ. ευρώ, έναντι των 59,8  εκατ. ευρώ ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 2018, σημειώνοντας αύξηση 153,3%, ενώ το περιθώριο EBITDA για το εννεάμηνο 2019 ήταν 14,9% έναντι 4,3% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το εννεάμηνο του 2019 διαμορφώθηκε σε 1.016,2 εκατ. ευρώ έναντι 1.381,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 75,6 εκατ. ευρώ, έναντι -16,8 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων υπήρξαν κέρδη 31,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 77,4 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ τα μετά από φόρους αποτελέσματα ήταν ζημίες 4,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 102,8 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2018. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους ανά μετοχή, για το εννεάμηνο του 2019, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 0,1361 έναντι ζημιών 0,7264 την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

«Η συνεχώς ανοδική πορεία του κλάδου των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των Παραχωρήσεων επιβεβαιώνει πλήρως τη στρατηγική του Ομίλου για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας σε αυτές τις δραστηριότητες, καθώς επιδεικνύουν σταθερά θετική απόδοση και συνεισφέρουν σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Παράλληλα, η συστηματική προσπάθεια που γίνεται σε επίπεδο Ομίλου για τη συνολική βελτίωση της απόδοσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δείχνει σταδιακά να αποδίδει, όπως αποδεικνύει και η συνεχής και σημαντική βελτίωση σε επίπεδο EBITDA», αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα εννεαμήνου. 

Ο καθαρός εταιρικός δανεισμός του Ομίλου στις 30.09.2019 διαμορφώθηκε σε 815,3 εκατ. ευρώ έναντι 584,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2018. 

Στοιχεία ανά κλάδο δραστηριότητας:

Κλάδος Κατασκευής 

Ο κλάδος της Κατασκευής παρουσίασε στο εννεάμηνο του 2019 έσοδα 718,2 εκατ. ευρώ, έναντι εσόδων 1.090,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018, ως αποτέλεσμα της περιορισμένης δημοπράτησης νέων έργων στην Ελλάδα, αλλά και των καθυστερήσεων στη συμβασιοποίηση έργων τα οποία έχει ήδη εξασφαλίσει η ΑΚΤΩΡ. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, οι ζημίες περιορίστηκαν σε 31,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 113,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018 και οφείλονται σε συνολική ζημία 46,5 εκατ. ευρώ από την κατασκευή Φ/Β πάρκων στην Αυστραλία. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων για το εννεάμηνο του 2019, προέκυψαν ζημιές 35,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 130,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018, ενώ μετά από φόρους ο κλάδος Κατασκευής είχε ζημιές 42,9 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 131,7 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2018. 
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της διαμορφώθηκε στις 30.09.2019 σε 1,3 δισ., ενώ συμβάσεις ύψους 0,8 δισ. εκκρεμούν προς υπογραφή (σε Ελλάδα και εξωτερικό), διαμορφώνοντας τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου έργων της ΑΚΤΩΡ σε 2,1 δισ. 

Κλάδος Παραχωρήσεων 

Κατά το εννεάμηνο του 2019 τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων ήταν 179,3 εκατ. ευρώ έναντι 179,9 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένα σε σχέση με το εννεάμηνο του 2018, λόγω κυρίως της μη ενσωμάτωσης στα αποτελέσματα του υπό εξέταση εννεάμηνου της μέχρι πρότινος θυγατρικής ΕΠΑΔΥΜ, λόγω πώλησής της στην ΗΛΕΚΤΩΡ εντός του εννεάμηνου του 2019, καθώς και στη μείωση των εσόδων των ΑΤΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ από το έργο της Εγνατίας, κυρίως λόγω μειωμένου κατασκευαστικού εσόδου από νέους σταθμούς διοδίων. Στον αντίποδα, η αύξηση της κυκλοφορίας στα ώριμα έργα παραχωρήσεων συνεχίστηκε και το εννεάμηνο του 2019. Συγκεκριμένα, η κίνηση στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ αυξήθηκε κατά 4,4%, στην ΓΕΦΥΡΑ κατά 6,2%, στην ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ κατά 5,1% και στον ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΑΙΓΑΙΟΥ κατά 6,5%, σε σχέση με το εννεάμηνο του 2018.  

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης εμφανίζονται αυξημένα κατά 28,2% και ανέρχονται σε 77,6 εκατ. ευρώ έναντι 60,5 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2018, τα οποία όμως περιλάμβαναν αρνητική επίδραση από πρόβλεψη 10 εκατ. ευρώ έναντι απαίτησης παρακρατούμενων φόρων. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 54,5 εκατ. ευρώ έναντι 38,4 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 41,9% και τα κέρδη μετά τους φόρους ανήλθαν σε 33,3 εκατ. ευρώ έναντι 23,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 40,8%. 

Κλάδος Περιβάλλοντος 

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Περιβάλλοντος για το εννεάμηνο του 2019, ανήλθε σε 64,7 εκατ. ευρώ, έναντι 63,3 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2018, αυξημένος κατά 2,2%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ήταν κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 18,1 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2018, τα οποία όμως περιλάμβαναν μη επαναλαμβανόμενο κέρδος ποσού 4,2 εκατ. ευρώ (λόγω αντιστροφής παλαιότερης πρόβλεψης από διακανονισμό), καθώς και αποζημιώσεις ύψους 5,8 εκατ. ευρώ από τον ΕΔΣΝΑ αναφορικά με ασυμβασιοποίητες εργασίες. Σημειώνεται ότι η μείωση των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης του 9μήνου του 2019 οφείλεται κυρίως στις μειωμένες εισερχόμενες ποσότητες στις μονάδες διαχείρισης αποβλήτων και σε αυξημένες ανάγκες βαριάς συντήρησης της μονάδας Osnabruck που οδήγησε σε μειωμένη παραγωγή. Ενώ σημειώνεται ότι και οι αποσβέσεις παρουσιάστηκαν αυξημένες, αποτέλεσμα αντικατάστασης κύκλου ζωής μέρους ηλεκτροπαραγωγικού εξοπλισμού καθώς και αποσβέσεων νεοαποκτηθεισών θυγατρικών. Τα αποτελέσματα προ φόρων για το εννεάμηνο του 2019 ήταν κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 18,7 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2018, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ήταν κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 13,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Κλάδος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου ΑΠΕ κατά το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε σε  49,0 εκατ. ευρώ έναντι 42,7 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 14,6%. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης παρουσίασαν κέρδη 28,7 εκατ. ευρώ έναντι 23,0 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, αυξημένα κατά 24,7%. Το περιθώριο αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (περιθώριο EBIT) για το εννεάμηνο 2019 ήταν 58,6%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 21,2 εκατ. ευρώ έναντι 14,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 46,6% και τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 17,4 εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 65,1%.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά το εννεάμηνο 2019 ανήλθε σε 537,9 GWh, αυξημένη κατά 13% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018, γεγονός που οφείλεται στο συνδυασμό αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος (6,4%) και ευνοϊκότερων μετεωρολογικών συνθηκών (6,6%). Το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος του κλάδου ΑΠΕ ανήλθε στις 30.09.2019 σε 296 MW. Σε τελικό στάδιο κατασκευής βρίσκονται πέντε αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 195,6 MW και επιπλέον δύο αιολικά πάρκα εγκατεστημένης ισχύος 88,2 MW βρίσκονταν σε αρχικό στάδιο υλοποίησης. Τέλος, ο Όμιλος διαθέτει 283,54 MW έργων ΑΠΕ (κυρίως Αιολικά Πάρκα) σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Κλάδος Ανάπτυξης Ακινήτων 

O κλάδος της Aνάπτυξης Aκινήτων του Ομίλου είχε για το εννεάμηνο του 2019 έσοδα 4,8 εκατ. ευρώ, έναντι  4,9 εκατ. ευρώ, το εννεάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ήταν κέρδη  0,4 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 0,7 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημίες 0,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,5 εκατ. ευρώ επίσης για το εννεάμηνο του 2018 και τα μετά από φόρους ήταν ζημίες 1,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 0,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Πρόσφατα (μετά τις 30.09.2019) η REDS ολοκλήρωσε τη Β’ Φάση Ανάπτυξης του εμπορικού πάρκου SMART PARK, με τη συνολική επιφάνεια να ανέρχεται πλέον  σε 53.000 τ.μ., από 35.000 τ.μ. προηγουμένως, ενώ ήδη πάνω από το 80% της νέας επιφάνειας βρίσκεται μισθωμένο. Η επέκταση του SMART PARK, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω την θετική πορεία ανάπτυξης που είναι ήδη εμφανής στα στοιχεία του 2019, σύμφωνα με τα οποία καταγράφεται 5,8% αύξηση της επισκεψιμότητας στο πρώτο εννεάμηνο του 2019 σε σχέση με το 2018, 9,7% αύξηση των συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων του Εμπορικού Πάρκου και 8,5% αύξηση στις συγκρίσιμες πωλήσεις (Like-to-like).  

Μητρική Εταιρεία

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας για το εννεάμηνο του 2019 υπήρξαν έσοδα 14,9 εκατ. ευρώ, έναντι μηδενικών εσόδων για το εννεάμηνο του 2018. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε ζημίες 1,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν κέρδη 9,2 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 20,9 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2018 και τα μετά από φόρους ήταν κέρδη 7,5 εκατ. ευρώ  έναντι κερδών 20,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2018. Επισημαίνεται ότι στο τρίτο τρίμηνο του 2019 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. με απορρόφηση της θυγατρικής της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.