Επιχειρήσεις- «φαντάσματα» φτιάχνουν οι Έλληνες στη Βουλγαρία. Οι περισσότερες εταιρείες ελληνικών συμφερόντων στη γειτονική χώρα δεν έχουν απασχολούμενο προσωπικό, ενώ περισσότερες από τις μισές εμφανίζουν μηδενική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εξωτερικών (Πρεσβεία στη Βουλγαρία-Γραφείο Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων) σχετικά με τον συνολικό αριθμό βουλγαρικών εταιρειών στις οποίες συμμετέχει ελληνικό νομικό πρόσωπο ή ελληνικό φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο των υπό εξέταση εταιρειών:

Μέχρι 31/12/2014 ο συνολικός αριθμός εταιρειών ελληνικών συμφερόντων ανήλθε σε περίπου 11.000 από τις οποίες οι 9.000 περίπου δεν εμφανίζουν απασχολούμενο. Επίσης 6.000 εκ των 11.000 εμφανίζουν μηδενική δραστηριότητα.

Για το 2015 υπήρξαν περίπου 2.000 νέες εγγραφές /καταχωρήσεις επιχειρήσεων και οι οποίες στο σύνολό τους δεν εμφανίζουν απασχολούμενο όπως επίσης δεν περιλαμβάνουν μεταφορά παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας.

Το σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Ευάγγελος Μπασιάκος με την οποία ζητούσε στοιχεία και ενημέρωση αναφορικά με τα κίνητρα και τις φορολογικές κλίμακες γειτονικών χωρών που ενθαρρύνουν την ίδρυση/μετεγκατάσταση ελληνικών επιχειρήσεων, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ως προς την τάση ή μη μετεγκατάστασης ελληνικών επιχειρήσεων σε χώρες της ευρύτερης βαλκανικής περιοχής, παρατίθενται στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο ΓΕΜΗ σχετικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον βαλκανικό χώρο, είτε μέσω μεταφοράς έδρας είτε μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος και δείχνουν ότι:

   -Οι Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Κύπρο είναι 101

   -Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Βουλγαρία είναι 33

   -Ελληνικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ρουμανία είναι 50

   -Κυπριακές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα είναι 281

   -Βουλγαρικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα είναι 46

   -Ρουμανικές Εταιρείες με υποκαταστήματα στην Ελλάδα είναι 9

Δίνουν φορολογικά και γραφειοκρατικά κίνητρα

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς η «μόδα» ίδρυσης βουλγαρικών επιχειρήσεων από Έλληνες επιχειρηματίες γίνεται προκειμένου να αποφεύγουν τους υψηλούς συντελεστές φορολόγησης (29%), αλλά και τα υπέρογκα ασφάλιστρα στον ΟΑΕΕ.

Η ευκολία σύστασης μιας ΕΠΕ στη Βουλγαρία είναι ένας ακόμη λόγος που η «βιομηχανία» ανθεί. Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο επένδυσης για μια ΕΠΕ είναι 2 λέβα, ήτοι 1 ευρώ. Μια επίσκεψη σε συμβολαιογράφο στη Σόφια ή σε άλλη βουλγαρική πόλη και η καταβολή 1.500 ευρώ αρκούν για να αποκτήσει κάποιος μια βουλγαρική ΕΠΕ.

Πάντως, πολλοί εκ των μεσαζόντων στη σύσταση βουλγαρικών εταιρειών αποκρύπτουν από τους πελάτες τους τους κανόνες που θέσπισε το Ελληνικό κράτος με το Ν.4172/2013 με τους οποίους αποκτά τη δυνατότητα να φορολογήσει αυτοβούλως τα μη διανεμηθέντα κέρδη αλλοδαπού νομικού προσώπου στο όνομα του κυρίου μετόχου του, Έλληνα φορολογουμένου, φυσικού προσώπου ή επιχείρησης. Αυτό γίνεται εφόσον ο Έλληνας φορολογούμενος συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα με ποσοστό άνω του 50% στην Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία, βρίσκεται σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπάγεται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, (Βουλγαρία -Κύπρος) και άνω του 30% του καθαρού εισοδήματος προ φόρων της εταιρείας αντιστοιχεί σε τόκους, μερίσματα, δικαιώματα και εισόδημα από ακίνητη περιουσία.