Με αναλογία 25% μετοχές – 75% μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) θα συμμετάσχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, όπως γνωστοποίησε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Αν δεν καλυφθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες που προβλέπει το βασικό σενάριο των stress test  (4,4 δισ. ευρώ και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες) από ιδιώτες επενδυτές τότε το ΤΧΣ θα καλύψει την συμμετοχή του με κοινές μετοχές που θα αντιστοιχούν στο ποσό που θα χρειαστεί μέχρι να καλυφθεί το βασικό σενάριο και με την ίδια αναλογία (25% μετοχές -75% CoCos) για τα υπόλοιπα κεφάλαια μέχρι τα 14,4 δισ. που προβλέπει το δυσμενές σενάριο.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, το οποίο κατά την συνεδρίαση του την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, ενέκρινε και εισηγείται προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το σχέδιο της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου που ρυθμίζει τα ειδικότερα ζητήματα για τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Πιο συγκεκριμένα:

- Σε περίπτωση που το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) συμμετέχει στη διαδικασία κεφαλαιακής ενίσχυσης του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 (δηλαδή εφόσον οι βασικές κεφαλαιακές ανάγκες καλύπτονται από ιδιωτική συμμετοχή και το ΤΧΣ συμμετέχει στην κάλυψη των αναγκών μόνο του δυσμενούς σεναρίου), τότε:

α) το 25% της κεφαλαιακής ενίσχυσης θα αφορά σε κοινές μετοχές και

β) το 75% της κεφαλαιακής ενίσχυσης θα αφορά σε υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos).

- Σε περίπτωση που το ΤΧΣ χορηγεί την κεφαλαιακή ενίσχυση του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6Β του ίδιου νόμου, δηλαδή εφόσον οι βασικές κεφαλαιακές ανάγκες δεν καλύπτονται από ιδιωτική συμμετοχή, τότε οι ανάγκες αυτές καλύπτονται ως εξής:

α) με κοινές μετοχές μέχρι το ύψος του ποσού που απαιτείται για να καλυφθούν ζημίες που το ίδρυμα έχει ήδη υποστεί ή είναι πιθανό να υποστεί στο εγγύς μέλλον,

β) κατά 25% με κοινές μετοχές και κατά 75% με υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (CoCos) για τοεναπομείναν ποσό που θα αντιστοιχούσε σε προληπτική ανακεφαλαιοποίηση.

Προνομιούχες μετοχές

Σε ό,τι αφορά τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου, όπου αυτές υπάρχουν, σε περίπτωση συμμετοχής του ΤΧΣ στην κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών αυτές θα συμμετάσχουν στη διαδικασία καταμερισμού της επιβάρυνσης (burden sharing),σύμφωνα με την προκύπτουσα αποτίμηση όπως προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αναμένεται να έχει εκδοθεί μέχρι αύριο Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015.