Τροπολογία «προληπτικού» χαρακτήρα που επιτρέπει στο Ταμείο Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) να δανεισθεί κεφάλαια σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη εξυγίανσης κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σύμφωνα με το ν.4335/2015 το Ταμείο Εξυγίανσης των τραπεζών είναι το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και για τις επιχειρήσεις επενδύσεων το Σκέλος Εξυγίανσης του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Δεδομένου ότι το Ταμείο Εξυγίανσης δεν διαθέτει ακόμη του «ίδιους και επαρκείς» χρηματοδοτικούς πόρους που προβλέπει ο νόμος με την τροπολογία δίνεται η δυνατότητα στο Ταμείο Εξυγίανσης των τραπεζών να λάβει δάνειο από το σκέλος κάλυψης καταθέσεων του ΤΕΚΕ.

Συγκεκριμένα προβλέπεται πως σε περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για ανάγκες εξυγίανσης μέχρι τις 31/12/2015 το σκέλος κάλυψης καταθέσεων του ΤΕΚΕ δανείζει το Ταμείο εξυγίανσης με τα επιμέρους κεφάλαια.

Ακόμη τονίζεται πως οι επιμέρους όροι χορήγησης και αποπληρωμής του δανείου και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ, οι δε εισφορές που καταβάλουν τα πιστωτικά ιδρύματα για την αποπληρωμή των σχετικών δανείων καθορίζονται από την αρχή εξυγίανσης.

Δεδομένου ότι οι διαδικασίες κεφαλαιακής θωράκισης της Τράπεζας Αττικής και των συνεταιριστικών τραπεζών δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί η σχετική τροπολογία έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στο να καλύψει τυχόν ανάγκες εξυγίανσης.