Μπορεί ο νόμος για την υπαγωγή των μη ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών στο φόρο χωρητικότητας να έχει ψηφισθεί ήδη από τον προηγούμενο Αύγουστο, ωστόσο η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το πως αυτός θα υπολογίζεται εκδόθηκε μόλις χθες από τους αναπληρωτές υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας.

Σημειώνεται πως μέχρι τον Αύγουστο τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια, τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, και τα λοιπά πλοία θαλασσίων ενδομεταφορών καθώς και πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), πλην της ελληνικής, φορολογούνταν με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος και όχι με τις ειδικές διατάξεις του ν. 27/1975 περί φορολογίας πλοίων με ελληνική σημαία.

Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκαλέσει την Ελλάδα για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σε σχέση με την ελευθερία εγκατάστασης, την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων καθώς αποτέλεσμα της διάκρισης που ίσχυε ήταν οι Έλληνες φορολογούμενοι (ιδιώτες και οντότητες), οι οποίοι εκμεταλλεύονται πλοία με ελληνική σημαία να απολαμβάνουν συγκεκριμένες φοροαπαλλαγές, ενώ αντιθέτως οι φορολογούμενοι που επιλέγουν να εκμεταλλεύονται πλοία στην Ελλάδα με σημαία των υπολοίπων κρατών-μελών της ΕΕ και ΕΟΧ να μην απολαμβάνουν τις φοροαπαλλαγές αυτών.

Με το νόμο του νέου Μνημονίου (4336/2015) αυτό άλλαξε. Έτσι, τα πλοία με σημαία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, φορολογούνται πλέον με τον ίδιο τρόπο με τα αντίστοιχα πλοία με ελληνική σημαία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν.27/1975 και συναφείς με αυτόν διατάξεις). Οι δε διατάξεις για την επιβολή του φόρου χωρητικότητας σε πλοία με ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2015.

Για να μπορέσουν να τεθούν σε εφαρμογή και για να υπολογισθεί ο φόρος που αντιστοιχεί σε κάθε πλοίο οι Τρύφωνας Αλεξιάδης και Θεόδωρος Δρίτσας εξέδωσαν απόφαση που προβλέπει το πώς θα γίνεται η καταμέτρηση των  Κόρων Ολικής Χωρητικότητας των μη ελληνικών πλοίων. 

Όπως τονίζεται, ο ενδιαφερόμενος πλοιοκτήτης θα υποβάλλει στον Κλάδο Ελέγχου Πλοίων του υπουργείου Ναυτιλίας αίτηση παροχής βεβαίωσης για την αντιστοιχία της ολικής χωρητικότητας (g.t.) του πλοίου του σε κόρους ολικής χωρητικότητας (κ.ο.χ.). Για το σκοπό αυτό, θα υποβάλλονται υποχρεωτικά, μαζί με την αίτηση, μελέτη υπολογισμού σε κόρους ολικής χωρητικότητας των πλοίων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του Ν.4336/2015, η οποία θα εκπονείται και θα υπογράφεται από ναυπηγό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.δ. 973/1971.

Εφόσον το πλοίο είχε καταμετρηθεί σύμφωνα με το Ν.Δ. 973/1971, αρκεί η προσκόμιση στην αρμόδια εφορία για τη φορολόγηση των πλοίων του σχετικού πιστοποιητικού για την χωρητικότητα σε κόρους ολικής χωρητικότητας και η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας εταιρείας ότι ουδεμία μεταβολή ως προς τις χωρητικότητες του πλοίου έχει επέλθει από την έκδοση του πιστοποιητικού.

Σε περίπτωση που για πλοίο δεν καθίσταται δυνατή η κατάθεση μελέτης υπολογισμού σε κόρους ολικής χωρητικότητας, ιδίως λόγω μη διάθεσης των απαραίτητων στοιχείων, η χωρητικότητα του πλοίου λαμβάνεται ως ίση με την αριθμητική τιμή της ολικής χωρητικότητας του πλοίου (Gross Tonnage − GT)  που αναγράφεται στο σχετικό πιστοποιητικό καταμέτρησης που έχει εκδοθεί από την Αρχή, τη σημαία της οποίας φέρει το πλοίο.