Αποσυνδέεται οριστικά ο βαθμός των δημοσίων υπαλλήλων από το μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο υπάγονται, σύμφωνα με το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για το Δημόσιο.

Όπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, «προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποσυμπίεση σε όλο το μισθολογικό φάσμα, η μισθολογική εξέλιξη συντελείται με διαφορετικό τρόπο στις υπάρχουσες κατηγορίες των υπαλλήλων, ενισχύονται τα επιδόματα θέσης ευθύνης αλλά και η διασύνδεση ενός μέρους των αποδοχών του υπαλλήλου με την περιγραφή των καθηκόντων κάθε θέσης εργασίας».

Σχεδιάζεται η ανάληψη δράσης για την παρακολούθηση, μέσω επιτόπιων επισκέψεων με στόχο τη συλλογή κατάλληλου υλικού τεκμηρίωσης, της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των διατάξεων του νέου μισθολογίου από τους φορείς του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Σε ότι αφορά τα ειδικά μισθολόγια για το 2016 σχεδιάζεται αναμόρφωση με στόχο τον εξορθολογισμό τους και τον περιορισμό του συνολικού αριθμού τους. Η Κυβέρνηση σκοπεύει, επίσης, να προχωρήσει σε συγχώνευση των ειδικών μισθολογίων που αφορούν επαγγελματικές κατηγορίες με απολύτως παρεμφερή δραστηριότητα ή η κατάργηση και ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο κατηγοριών με δομή μισθολογίου όμοια προς εκείνη του ενιαίου. Η αναμόρφωση αφορά στην άρση τυχόν στοιχείων στρέβλωσης που εμφανίζει κάθε μισθολόγιο αλλά και στην αναδιοργάνωση της δομής των ειδικών μισθολογίων, εφόσον απαιτείται.

Το 2016 θα είναι το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για τα οδοιπορικά, ενώ ταυτόχρονα σχεδιάζεται η αναμόρφωση του ειδικού καθεστώτος των μετακινήσεων και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι καταργήθηκαν μη μισθολογικές παροχές που αφορούν σε ασφαλιστήρια συμβόλαια, σε προγράμματα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, σε δωρεάν κάρτες διαδρομών ή μειωμένα εισιτήρια. Αντιθέτως, όπως σημειώνεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, οι παροχές που στοχεύουν στη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας (π.χ. γάλα, στολές) διατηρήθηκαν, με την πρόβλεψη ότι θα χορηγούνται αποκλειστικά σε είδος.

Περιορισμοί επιβλήθηκαν στις παροχές κινητής τηλεφωνίας, με την πρόβλεψη καθιέρωσης ανωτάτου ορίου ποσού που θα κλιμακώνεται ανάλογα με τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υπαλλήλου ή λειτουργού και επιβάρυνση του ιδίου σε περίπτωση χρήσης καθ’ υπέρβαση του ανωτάτου ποσού.