Σειρά από επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο για την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ που κατατέθηκε στη Βουλή. Το νομοσχέδιο προβλέπει, όπως αναμενόταν, και μία σειρά από άλλες διατάξεις για την παράταση προθεσμιών είσπραξης ΦΠΑ, αλλά και για διατάξεις για τα ενοίκια και για τις επιταγές.

Αναλυτικά, προβλέπεται η διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ. Θα χρηματοδοτηθούν μέσω του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ.

Αναφέρεται ότι θα χρηματοδοτηθούν πέραν του συνολικού όγκου πιστώσεων του Εθνικού Σκέλους. Το ύψος του ετήσιου ποσού θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση. Με ξεχωριστή απόφαση θα ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις για την ένταξη έργων, αλλά και οι υποχρεώσεις έως ότου ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο ακόμα δεν έχει εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο (σ.σ. η εν λόγω ρύθμιση ουσιαστικά βοηθά στην προχρηματοδότηση επενδύσεων από τον επόμενο μήνα όπως έχει προαναγγελθεί).

Σε ξεχωριστό άρθρο (29) θεσπίζεται το πλαίσιο για το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών. Ορίζεται πως στις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης της πανδημίας μπορεί να χορηγείται ενίσχυση με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών στο πλαίσιο της στήριξής τους για μη καλυπτόμενες  πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων.

Όπως επισημαίνεται, η ενίσχυση θα χορηγείται σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο Κρατικών Ενισχύσεων της ΕΕ. Και ειδικότερα με το τμήμα 3.12 του πλαισίου. Θα γίνεται κατόπιν έγκρισης του σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ορίζεται πως με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και μετά από εισήγηση από το διοικητή της ΑΑΔΕ θα ορίζεται η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού, αλλά και θα γίνεται ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών,  η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Επίσης προβλέπεται ενίσχυση 120 εκατ. ευρώ για την Aegean Airlines και προβλέπονται παρεμβάσεις στο Λογιστικό Πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης.

Ουσιαστικά, όπως έχει προαναγγελθεί, με το νομοσχέδιο εισάγεται το δικαίωμα διαμόρφωσης του μέτρου στήριξης. Εν συνεχεία θα γίνει η εξειδίκευσή του με υπουργικές αποφάσεις.

Η νέα απογραφή

Στο σχέδιο Νόμου «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» ρυθμίζονται θέματα διενέργειας Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ειδικότερα, καθορίζονται ο σκοπός το αντικείμενο, οι ορισμοί, το πεδίο εφαρμογής, ο χρόνος και η διαδικασία διενέργειας των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021, καθώς και της Απογραφής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας έτους 2021. Ακολουθούν διατάξεις που αφορούν τη συλλογή στοιχείων και τα όργανα των παραπάνω Γενικών Απογραφών. Επιπλέον, ρυθμίζονται διοικητικά και οικονομικά θέματα και θέματα μεταπογραφικών εργασιών.

Προβλέπεται επίσης η παραχώρηση ακινήτων στο σωματείο «Νέος Γυμναστικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908» για την κάλυψη των αθλητικών σκοπών του, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο καταστατικό του: Στόχος των σχετικών διατάξεων είναι καταστήσουν δυνατή την, κατά προορισμό, αθλητική χρήση ακινήτων, που είχαν παραχωρηθεί στο παρελθόν για τον σκοπό αυτό.