Να εξαιρούν συγκεκριμένα ανοίγματα έναντι των κεντρικών τραπεζών από τον δείκτη μόχλευσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την Πέμπτη, χαλαρώνοντας ακόμη περισσότερο τη νομισματική πολιτική. 

Με βάση τα δεδομένα που υπήρξαν στο τέλος Μαρτίου αυτή η εξαίρεση θα αυξήσει το δείκτη μόχλευσης κατά 0,3% στο 5,36%, και οι τράπεζες θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το μέτρο μέχρι τις 27 Ιουνίου 2021. 

Ο Κανονισμός για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (CRR), για να διευκολυνθούν οι τράπεζες, δίνει τη δυνατότητα στις αρχές τραπεζικής εποπτείας να επιτρέπουν στις τράπεζες να εξαιρούν συγκεκριμένα ανοίγματα έναντι των κεντρικών τραπεζών από τον δείκτη μόχλευσης.