Στη διευκόλυνση των πιστοποιημένων τραπεζοϋπάλληλων που έχουν πιστοποίηση για την πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων, ώστε να ανανεώσουν την πιστοποίηση τους με μεγαλύτερη άνεση χρόνου εν μέσω κορωνοϊού, οδηγεί κοινή απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος και του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με την απόφαση, κατ’ εξαίρεση οι κάτοχοι πιστοποιητικών για την πώληση αμοιβαίων κεφαλαίων των οποίων το πιστοποιητικό λήγει στο τέλος του 2020, μπορούν να ενεργούν για την ανανέωση της ισχύος τους, μέχρι το τέλος του έτους 2021.

Βάσει των εποπτικών αποφάσεων οι κάτοχοι πιστοποιητικού που έχει χορηγηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος μπορούν να επιλέγουν μεταξύ της ανανέωσης του μέσω επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις κατά το τελευταίο έτος της αρχικής περιόδου ισχύος του και της ανανέωσης του νωρίτερα, μετά τη συμπλήρωση πενταετίας, μέσω επιτυχούς συμμετοχής σε σεμινάριο επιμόρφωσης.

Οι εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού καταλληλόλητας διενεργούνται, με ευθύνη είτε της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είτε της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από τριμελή επιτροπή εξετάσεων, που αποτελείται από πρόσωπα με διδακτική εμπειρία στη χρηματοοικονομική επιστήμη και στη νομοθεσία της κεφαλαιαγοράς. Ο ορισμός των μελών της επιτροπής γίνεται με κοινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ως μέλη της επιτροπής μπορούν να ορίζονται ένας καθηγητής ΑΕΙ με ειδίκευση στη χρηματοοικονομική επιστήμη, ως πρόεδρος, ένα μέλος που προτείνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ένα μέλος που προτείνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Εξετάσεων είναι διετής.

Τα μέλη της Επιτροπής Εξετάσεων δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε εκπαιδευτική ή άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται με το περιεχόμενο ή τη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης.

Η Επιτροπή Εξετάσεων είναι αρμόδια για την υποβολή προτάσεων σχετικά με τη διαμόρφωση και την επικαιροποίηση της ύλης των εξετάσεων, για τη διατύπωση των θεμάτων των εξετάσεων, για την εποπτεία της διενέργειας αυτών και για την αξιολόγηση των απαντήσεων των συμμετεχόντων.