Νέο σύστημα υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αλλά και νέο σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στη Βουλή.

Ειδικότερα, με την εν λόγω τροπολογία επικαιροποιείται το σύστημα υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ κατά παρέκκλιση των κριτηρίων του Υπαλληλικού Κώδικα.

Σύμφωνα με την τροπολογία, καταρτίζεται ένα ειδικό βαθμολόγιο για του υπαλλήλους της ΑΑΔΕ με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για κάθε θέση, τον βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων, τη θέση στην υπηρεσιακή ιεραρχία, τη φύση και τις συνθήκες εργασίας, τον βαθμό ευθύνης της θέσης εργασίας και τη βαρύτητα και την επιρροή αυτής για την επίτευξη των στόχων της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα η ΑΑΔΕ θα μπορεί πλέον ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης της και με γνώμη του υπουργείου Εσωτερικών, που διατυπώνεται εντός ενός μηνός, να αναπτύσσει και να εφαρμόζει μεθοδολογίες και ειδικότερα συστήματα προαγωγών, βαθμολογικής κατάταξης, καθώς και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης, κατά παρέκκλιση των κριτηρίων και της διαδικασίας που προβλέπονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Όπως ρητά αναφέρεται, η νέα κατάταξη των υπαλλήλων δύναται να επιφέρει μεταβολή της προηγούμενης βαθμολογικής κατάστασής τους.

Ειδικότερα, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα μπορούν:

  • Να καταρτίζονται περιγράμματα θέσεων εργασίας και να τροποποιούνται ή να καταργούνται αυτά, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής.

  • Να καταρτίζεται ειδικό σύστημα βαθμολογικής κατάταξης των θέσεων εργασίας της Αρχής (Σύστημα Βαθμολογικής Κατάταξης ΑΑΔΕ), παράλληλα προς το σύστημα βαθμολογικής κατάταξης του δημοσίου τομέα, να καθορίζονται οι βαθμοί του συστήματος αυτού, οι οποίοι δεν δύνανται να υπερβαίνουν τους δεκαοχτώ και να κατατάσσονται οι θέσεις εργασίας της αρχής στους βαθμούς αυτούς, ιδίως με βάση τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτούνται για την πλήρωση κάθε θέσης, τον βαθμό δυσκολίας εκτέλεσης των καθηκόντων της κάθε θέσης εργασίας, τη θέση στην υπηρεσιακή ιεραρχία, τη φύση και τις συνθήκες εργασίας, τον βαθμό ευθύνης της θέσης εργασίας και τη βαρύτητα και την επιρροή αυτής για την επίτευξη των στόχων της ΑΑΔΕ, όπως αυτά προκύπτουν από τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας.

  • Να κατατάσσεται το προσωπικό στους βαθμούς του συστήματος βαθμολογικής κατάταξης της ΑΑΔΕ και να τοποθετούνται ή να μετακινούνται οι υπάλληλοι σε θέσεις εργασίας και στους βαθμούς αυτών με βάση τα περιγράμματα των θέσεων εργασίας.

Αλλά το νέο σύστημα υπηρεσιακής εξέλιξης του προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επιφυλάσσει και ειδικό ρόλο στην αξιολόγηση.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, το νέο σύστημα αξιολόγησης και συστηματοποίησης σε ομάδες των θέσεων εργασίας σκοπό έχει να συμβάλει στην επιτυχέστερη λειτουργία της ΑΑΔΕ, στην καλύτερη επίτευξη των στόχων και συνακόλουθα στην αποτελεσματικότερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων, μέσω της καλύτερης και ποιοτικότερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Με την ίδια διάταξη παρέχεται ειδικότερη νομοθετική εξουσιοδότηση στον Διοικητή της Αρχής, προκειμένου, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής της διάταξης, να καθορίζονται η διαδικασία, η μεθοδολογία, τα ειδικά κριτήρια και η βαρύτητά τους για την κατάρτιση του συστήματος βαθμολογικής κατάταξης της ΑΑΔΕ, οι βαθμοί του καθώς και η αξιολόγηση και κατάταξη στους βαθμούς αυτούς των θέσεων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία κατάταξης και τοποθέτησης των υπαλλήλων σε θέσεις εργασίας και στους βαθμούς αυτών, εξαιρέσεις από την κατάταξη, το αρμόδιο όργανο και διαδικασία ενστάσεων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.