Στη στελέχωση της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, του διάδοχου φορέα τους ΣΔΟΕ, που θα τελεί υπό την καθοδήγηση και το συντονισμό του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα εκδόθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση 50 ελεγκτών από το υπουργείο Οικονομικών και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για την στελέχωση της αυτοτελούς Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών.

Η διάρκεια απόσπασης θα είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης για ένα έτος. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από σήμερα 12 Νοεμβρίου 2019 έως και την 26 Νοεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με την πρόσκληση δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης θα έχει το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ανήκει στις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και στους κλάδους Εφοριακών, Τελωνειακών ή Δημοσιονομικών, καθώς και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων που τελούν σε δοκιμαστική υπηρεσία.

Για όλες τις ως άνω θέσεις, θα προτιμηθούν υποψήφιοι προς απόσπαση υπάλληλοι, οι οποίοι θα διαθέτουν ικανή γνώση και εμπειρία στη διενέργεια φορολογικών ελέγχων, τόσο σε φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις, όσο και σε νομικά πρόσωπα, ή και ικανή γνώση των φορολογικών διατάξεων και των ελεγκτικών διαδικασιών, στοχεύοντας στον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων, των περιουσιακών στοιχείων και στην εξακρίβωση τέλεσης μείζονος ποινικής απαξίας φορολογικών εγκλημάτων, που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) και οποιωνδήποτε άλλων απολύτως συναφών οικονομικών εγκλημάτων.

Επίσης, για την τελική επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν η καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας, η καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή και διδακτορικό, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, η ειδίκευση σε θέματα τραπεζικών - χρηματοοικονομικών προϊόντων και χρηματοπιστωτικών εργασιών και συναλλαγών, η ειδίκευση σε θέματα λογιστικής, η ειδίκευση σε θέματα αστικού, εμπορικού και διοικητικού-φορολογικού δικαίου για τους υποψηφίους με πτυχίο νομικής, κ.α..

Επισημαίνεται ότι δεν θα επιτρέπεται απόσπαση υπαλλήλου, ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα ή του έχει επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα που μπορεί να επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης.

Η τελική επιλογή των ελεγκτών θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, καθώς και της εμπειρίας τους. Η επιτροπή θα δύναται να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη, προκειμένου να εκτιμηθούν τα ουσιαστικά τους προσόντα, όπως αποδοτικότητα, ικανότητα συνεργασίας και συμπεριφορά, καθώς και η εμπειρία τους.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι υπάλληλοι που θα αποσπασθούν στη Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος θα τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για την ταχεία επέμβασή τους, όταν παραστεί ανάγκη και θα θεωρούνται ότι βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε τόπο και χρόνο, κάθε φορά που θα καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή τους, πάντοτε όμως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις εντολές των προϊσταμένων τους και του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.