Ειδική έκθεση που τεκμηριώνει το γιατί η διεύρυνση της φορολογικής βάσης λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για το εισόδημα των πολιτών, σε περιόδους κάμψης της ανάπτυξης, δημοσιοποίησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Η έκθεση συμπίπτει με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για αναστολή μείωσης του αφορολόγητου, αλλά και με τις αποφάσεις για επιλεκτικές μειώσεις στο ΦΠΑ, μέτρα που περιορίζουν τη φορολογική βάση αντί να την διευρύνουν.

Η έκθεση του ΔΝΤ εξετάζει το ρόλο των φορολογικών μεταρρυθμίσεων στην ενίσχυση της εξομάλυνσης των δημοσιονομικών κρίσεων και στηρίζεται στα στοιχεία μιας ομάδας 13 οικονομιών του ΟΟΣΑ για όλη την περίοδο 1980-2017.

Τα αποτελέσματα της έρευνας του ΔΝΤ υποδηλώνουν ότι οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως εκείνες που διευρύνουν τη φορολογική βάση, ενισχύουν σημαντικά την ικανότητα της δημοσιονομικής πολιτικής να μετριάζει τον αντίκτυπο των αναπτυξιακών διαταραχών στο διαθέσιμο εισόδημα.

Συγκεκριμένα, το ΔΝΤ διαπίστωσε ότι το μέγεθος της εξομάλυνσης των κραδασμών αυξάνεται από το μέσο όρο του 2% στο 3-3,5% εφόσον υπάρξουν μεταρρυθμίσεις που διευρύνουν τη φορολογική βάση.

Στο σημείο αυτό το Ταμείο ξεκαθαρίζει πως οι επιπτώσεις είναι σημαντικά θετικότερες όταν διευρύνεται η φορολογική βάση από ότι όταν υπάρχουν μεταβολές στο φορολογικό συντελεστή και πως τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα  όταν οι παρεμβάσεις αφορούν στην έμμεση φορολογία (ΦΠΑ, ΕΦΚ) από ότι σε μεταβολές στην άμεση φορολογία.

Το ΔΝΤ τονίζει πως τα αποτελέσματα της έρευνας του είναι συμμετρικά - δηλαδή, η αύξηση της εξομάλυνσης των κραδασμών μετά από μια μεταρρύθμιση που επεκτείνει τη φορολογική βάση ως ποσοστό είναι παρόμοια με τη μείωση της εξομάλυνσης των κραδασμών μετά από μια μεταρρύθμιση που περιορίζει τη φορολογική βάση.

Το Ταμείο επισημαίνει πως η φορολογική ελαστικότητα, ήτοι η αποτελεσματικότητα στη συλλογή των φόρων και η προοδευτικότητα του φορολογικού συστήματος είναι σημαντικοί δίαυλοι μέσω των οποίων οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις επηρεάζουν τη δημοσιονομική σταθεροποίηση. «Σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης έχουν σημαντικές οικονομικές και σημαντικές επιπτώσεις σε όλα αυτά τα κανάλια», τονίζεται στην έκθεση.