Στα 357,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος της Ελλάδος στο τέλος Μαρτίου 2019, σημειώνοντας μικρή μείωση σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2018, οπότε είχε ανέλθει στα  358,9 δισ. ευρώ.

Από τα 357,6 δισ. ευρώ του συνολικού χρέους τα 252,66 δισ. ευρώ αφορούν στα δάνεια του μηχανισμού στήριξης, τα 58,1 δισ. ευρώ σε ομόλογα εκδοθέντα στην αγορά εσωτερικού, τα 19,4 δισ. ευρώ σε repos, τα 15,26 δισ. ευρώ σε έντοκα γραμμάτια, τα  7,72 δισ. ευρώ σε ειδικά και διακρατικά δάνεια, τα 2,377 δισ. ευρώ σε δάνεια της Τράπεζας της Ελλάδος και τα 1,68 δισ. ευρώ σε ομόλογα εκδοθέντα στις αγορές εξωτερικού.

Ωστόσο, αυτό που αποτέλεσε αισθητή αλλαγή μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Μαρτίου 2019 δεν ήταν η μείωση του αποθέματος του χρέους, αλλά η αύξηση του ποσοστού του χρέους που είναι διαπραγματεύσιμο στις αγορές. Αυτή η εξέλιξη φυσικά σχετίζεται με τις επιτυχημένες εξόδους της Ελλάδος στις αγορές με δεκαετές και πενταετές ομόλογο. Ειδικότερα το ποσοστό του διαπραγματεύσιμου χρέους ανήλθε στο τέλος Μαρτίου 2019 στο 21%, από 18,6% στο τέλος Δεκεμβρίου 2018. Αντίστοιχα το μη διαπραγματεύσιμο χρέος μειώθηκε από το 81,4%, στο 79% στο τέλος Μαρτίου.

Μια ακόμη σημαντική εξέλιξη σχετίζεται με την αύξηση του ποσοστού του χρέους που φέρει σταθερό επιτόκιο. Το ποσοστό του χρέους σταθερού επιτοκίου ανήλθε στο τέλος Μαρτίου 2019 στο 90,9% από 89,2% στο τέλος Δεκεμβρίου 2018. Αντίστοιχα το χρέος που φέρει κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε από το 10,8%, στο 9,1% στο τέλος Μαρτίου. 

Να σημειωθεί πως η αναλογία σταθερού/κυμαινομένου επιτοκίου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη:

α) τις συναλλαγές ανταλλαγής επιτοκίου,

β) τη χρήση χρηματοδοτικών μέσων από τον ESM σχετικά με τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στο Ελληνικό Δημόσιο και

γ) την ενσωμάτωση των παραμέτρων κινδύνου του χαρτοφυλακίου υποχρεώσεων του EFSF στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δημοσίου χρέους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) η μέση σταθμική υπολειπόμενη φυσική διάρκεια του χρέους της κεντρικής διοίκησης στις 30 Απριλίου 2019 ήταν στα 21,08 έτη. Από τα 357,6 δισ. ευρώ του συνολικού χρέους τα 276,2 δισ. ευρώ ή το 77,2%, αφορούν σε μακροπρόθεσμο χρέος, δηλαδή σε δάνεια με ωρίμανση άνω της πενταετίας. Το 13% του χρέους, ήτοι δάνεια ύψους 46,34 δισ. ευρώ ωριμάζουν μέσα σε ένα έτος και δάνεια ύψους 35,1 δισ. ευρώ (9,8% του συνόλου) ωριμάζουν πέρνα του έτους, αλλά εντός της πενταετίας.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού χρέους είναι εκπεφρασμένο σε ευρώ. Συγκεκριμένα, το 98% του χρέους είναι σε ευρώ και μόλις το 2% σε νομίσματα εκτός της ζώνης του ευρώ .