Στο μικροσκόπιο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου θα μπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο που έχει αντιδράσει στην κρίση δημόσιας υγείας και στην οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού. Η έρευνα αυτή θα έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς θα αξιολογηθεί η στήριξη προς την χώρα μας και το που κατέληξαν τα σχετικά κονδύλια.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναθεώρησε χθες το πρόγραμμα εργασίας του για το 2020 προκειμένου να εστιάσει σε σχετικές με την πανδημία του κορονοϊού πτυχές. Συγκεκριμένα, προσάρμοσε την εμβέλεια, την προσέγγιση και το χρονοδιάγραμμα μιας σειράς εν εξελίξει ελεγκτικών έργων και, επιπλέον, αποφάσισε να ματαιώσει ορισμένα ελεγκτικά έργα που είχε προβλεφθεί να αρχίσουν το 2020. 

Ο εξωτερικός ελεγκτής της ΕΕ πρόσθεσε επίσης στο πρόγραμμά του δύο νέες επισκοπήσεις: μία σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στη δημόσια υγεία και μία σχετικά με τα μέτρα οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. 

Στόχος των δύο επισκοπήσεων είναι να συμβάλουν στη δημόσια συζήτηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αντιμετώπισαν τις επιπτώσεις της πανδημίας. Επιπλέον, θα συμβάλουν στην άντληση διδαγμάτων και θα τροφοδοτήσουν τον διάλογο σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ και των οργάνων της κατά τη διάρκεια της παρούσας αλλά και μελλοντικών κρίσεων.

Οι δύο νέες επισκοπήσεις του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου θα παρέχουν μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη ανάλυση των δράσεων της ΕΕ και του ρόλου της στην αντιμετώπιση της κρίσης, σε δύο βασικούς τομείς: 

- Η αντιμετώπιση στο επίπεδο της δημόσιας υγείας. Κύριος σκοπός της εν λόγω επισκόπησης θα είναι να εξεταστούν τα μέτρα που ελήφθησαν και οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν από την Επιτροπή και τους οργανισμούς της ΕΕ για την προστασία της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας. Η αντίδραση της ΕΕ βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο, δεδομένων των αναντιστοιχιών μεταξύ των νομικών αρμοδιοτήτων της ΕΕ και των προσδοκιών των πολιτών, καθώς και επειδή είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν έντονες πολιτικές συζητήσεις στο ανώτατο επίπεδο. 

- Η επισκόπηση της οικονομικής αντίδρασης. Θα επικεντρωθεί στα μέτρα που ελήφθησαν και τις προκλήσεις που προέκυψαν στο πλαίσιο του οικονομικού συντονισμού της ΕΕ, παρέχοντας έναν ολοκληρωμένο απολογισμό των δράσεων της ΕΕ και των κρατών μελών στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής για την καταπολέμηση της πανδημίας. Θα παρουσιάζει το κόστος και τις ρυθμίσεις διακυβέρνησης που τέθηκαν σε εφαρμογή, και θα χαρτογραφεί τους κινδύνους και τις ευκαιρίες για τον δημοσιονομικό και οικονομικό συντονισμό της ΕΕ στο μέλλον, βάσει των αποφάσεων που έλαβαν και θα χρειαστεί να λάβουν στο εγγύς μέλλον οι εθνικές και ενωσιακές αρχές. 

Καθεμία από τις εν λόγω επισκοπήσεις θα περιέχει συνοπτική περιγραφή των πραγματικών περιστατικών στον αντίστοιχο τομέα και ενημερωτικής αξίας αξιολόγηση σημαντικών πτυχών που άπτονται της δημοσιονομικής διαχείρισης, της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Οι επισκοπήσεις θα βασιστούν κυρίως στη δημόσια διαθέσιμη τεκμηρίωση και θα συμβάλουν στον εντοπισμό συγκεκριμένων ζητημάτων που απαιτούν περαιτέρω, λεπτομερέστερες ελεγκτικές εργασίες, για τις οποίες θα χρησιμεύσουν ως προπαρασκευαστικό στάδιο.