Έλεγχο προκειμένου να εξακριβώσει κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) ανταποκρίνεται κατά οικονομικά αποδοτικό τρόπο στις ανάγκες για προσλήψεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, διεξάγει επί του παρόντος το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οι ελεγκτές καλούνται να αναλύσουν κατά πόσον οι διαδικασίες επιλογής της EPSO αποφέρουν επαρκή αριθμό επιτυχόντων και αν το κόστος αυτών των διαδικασιών είναι ανάλογο των αναγκών για προσλήψεις των θεσμικών οργάνων.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού είναι ο διοργανικός φορέας που διοργανώνει διαγωνισμούς για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και διαδικασίες επιλογής για την πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων. Οι επιτυχόντες εγγράφονται σε εφεδρικούς πίνακες, από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μπορούν να προσλάβουν νέους υπαλλήλους. Η EPSO συγκροτήθηκε το 2002, με σκοπό τη συγκέντρωση των διαδικασιών επιλογής και την εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας, εκτελεί δε τα καθήκοντα αυτά από το 2003.

«Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού αποτελεί την πύλη για όσους επιθυμούν να εργαστούν για την ΕΕ», δήλωσε η Annemie Turtelboom, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για τον έλεγχο. «Είναι όχι μόνο το πρόσωπο της ΕΕ προς τους υποψηφίους, αλλά και ο φορέας που εξασφαλίζει τη δυνατότητα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ να προσλαμβάνουν το καταλληλότερο πρόσωπο για κάθε θέση, ακριβώς όταν το χρειάζονται. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία οι διαδικασίες επιλογής να προγραμματίζονται σωστά και να σχεδιάζονται κατάλληλα».

Η τελευταία φορά που το ΕΕΣ υπέβαλε την EPSO σε έλεγχο ήταν πριν από μία δεκαετία, με τη δημοσίευση ειδικής έκθεσης το 2009 στην οποία επέκρινε κυρίως τις υπερβολικά χρονοβόρες διαδικασίες επιλογής, οι οποίες διαρκούσαν έως και 18 μήνες και τον ανεπαρκή αριθμό επιτυχόντων. Ως απάντηση στις επικρίσεις αυτές η EPSO ενέκρινε ορισμένες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές, με σημαντικότερη τη μετατόπιση του κέντρου βάρους των δοκιμασιών στις οποίες υποβάλλονται οι υποψήφιοι από τις γνώσεις στις δεξιότητες. Με τους διαγωνισμούς αξιολογούνται πλέον οι δεξιότητες των υποψηφίων σε καταστάσεις που προσομοιάζουν προς το πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι εφαρμοζόμενες εξεταστικές μέθοδοι δεν λειτουργούν μεροληπτικά εις βάρος ορισμένων υποψηφίων, ιδίως βάσει ηλικίας, φύλου ή εθνικότητας, η EPSO τις παρακολουθεί τακτικά και παράλληλα εγγυάται ότι οι υποψήφιοι με αναπηρία τυγχάνουν δίκαιης και ίσης μεταχείρισης καθ’ όλη τη διαδικασία επιλογής.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις στην επιλογή των υποψηφίων που είναι πιθανό να προσληφθούν στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη γεωγραφική ισορροπία και την πολυμορφία.

Ο έλεγχος του ΕΕΣ θα καλύψει τις διαδικασίες επιλογής συνολικά, από τον προγραμματισμό των αναγκών (που πραγματοποιείται από κοινού από την EPSO και τα θεσμικά όργανα) έως τη διοργάνωση διαγωνισμών και διαδικασιών επιλογής όλων των σταδίων των δοκιμασιών και τη διαχείριση των εφεδρικών πινάκων επιτυχόντων. Οι ελεγκτές θα εξετάσουν επίσης την οικονομική αποδοτικότητα των διαγωνισμών και των διαδικασιών επιλογής που διοργανώνει η EPSO.