Δίκαιο και εύλογο από χρηματοοικονομικής άποψης για τους κατόχους των μετοχών της δημόσιας πρότασης, κρίνει πως είναι το διοικητικό συμβούλιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής πως είναι το προσφερθέν από την Lafarge Cementos αντάλλαγμα για την αγορά, στο πλαίσιο της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης ύψους 1,23 ευρώ ανά μετοχή.
Όπως επισημαίνεται σε αιτιολογημένη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η επιτυχής έκβαση της δημόσιας πρότασης δεν αναμένεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην απασχόληση στους χώρους όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες της εταιρίας και στα συμφέροντα των εργαζομένων της AΓΕΤ Ηρακλής.