Στην πληρωμή τόκου ύψους 25.347.222 ευρώ του Εγγυημένου Ομολόγου με Κυβερνητική Εγγύηση (ΚΥΠΡΕ/BOCYG) με ονομαστική αξία 500.000.000 ευρώ και επιτόκιο 5%, το οποίο εκδόθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2012.
Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί προς τους δικαιούχους στις 13 Νοεμβρίου 2015. Ο τόκος αφορά την περίοδο από 14 Νοεμβρίου 2014 μέχρι τις 13 Νοεμβρίου 2015, περιλαμβανομένων των δύο ημερομηνιών.
Το Εγγυημένο Ομόλογο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (ΚΥΠΡΕ/BOCYG) κρατείται εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα και χρησιμοποιείται ως εξασφάλιση για δανεισμό από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ΕLA).