Πτωτικά κινήθηκε η καθαρή κερδοφορία του ομίλου Μύλοι Λούλη στο α’ εξάμηνο του 2015 παρά τη σημαντική αύξηση που κατέγραψε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) του ομίλου Μύλοι Λούλη αυξήθηκε κατά 17,31% στο α’ εξάμηνο του 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 και ανήλθε σε 47,36 εκατ. ευρώ.

Στο α’ εξάμηνο του 2015 ο όμιλος παρουσιάζει αυξημένες πωλήσεις σε σχέση με την εταιρεία λόγω της νεοσυσταθείσας θυγατρικής του.

Στην αντίστοιχη περίοδο του 2014, ο όμιλος παρουσίασε τα ίδια στοιχεία με την εταιρεία, καθώς μόνο η μητρική είχε παραγωγική δραστηριότητα.

Σε ό,τι αφορά τη μητρική, ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 46,04 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 14,03% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 που ανήλθε στα 40,38 εκατ. ευρώ.

Ανά τομέα δραστηριότητας διαπιστώνεται μια μείωση κατά 9,11% στις πωλούμενες ποσότητες επωνύμων καταναλωτικών προϊόντων, που ανήλθαν για την φετινή περίοδο στους 5.073 τόνους, ενώ πέρσι βρίσκονταν στους 5.582 τόνους.

Η μείωση αυτή επήλθε με μείωση των πωλήσεων καταναλωτικών προϊόντων κατά 13,05%.

Αντίθετα, στις πωλούμενες ποσότητες των επαγγελματικών προϊόντων υπήρξε μια αύξηση στο πρώτο εξάμηνο του 2015 κατά 18,96% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των εξαγωγών, καθώς και στην αύξηση των πωλήσεων σε βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς πελάτες.

Τέλος οι πωλήσεις μειγμάτων για την αρτοποιία και την ζαχαροπλαστική, οι οποίες και αποτελούν νέα δραστηριότητα για τον όμιλο, εμφανίζονται αυξημένες κατά 1,32 εκατ. ευρώ.

Το μικτό κέρδος ανήλθε στον όμιλο στα 9,25 εκατ. ευρώ και στην εταιρία στα 8,90 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 6,77% από 8,66 εκατ. το 2014 για τον όμιλο και κατά 2,75% από 8,66 εκατ. το 2014 για την εταιρεία, ενώ το ποσοστό επί των πωλήσεων από 21,45% το 2014 για τον όμιλο και την εταιρία μειώθηκε σε 19,52%το 2015 στον όμιλο και σε 19,33% το 2015 για την εταιρεία.

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται αφενός στην αύξηση του κόστους κτήσης των Α΄, Β΄ υλών και υλικών συσκευασίας και αφετέρου στην αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων με ταυτόχρονη διατήρηση των τιμών προς τους πελάτες.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων στον όμιλο ανήλθαν για το 2015 στα 4,25 εκατ. μειωμένα από την αντίστοιχη περίοδο του 2014 κατά 2,55% από 4,36 εκατ. αλλά και μειωμένα ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών από 10,80% σε 8,97%.

Σε επίπεδο εταιρείας επίσης μειώθηκαν κατά 5,12% από 4,38 εκατ. ευρώ το 2014 σε 4,16 εκατ. το 2015, αλλά και μειωμένα ως ποσοστό επί των πωλήσεων από 10,86% σε 9,04%.

Τέλος, τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά από τους φόρους στον όμιλο ανήλθαν στο 0,86 εκατ. ευρώ από 1,05 εκατ. το 2014 και το ποσοστό επί των πωλήσεων από 2,61% σε 1,82% το 2015.

Ίδια εικόνα και για τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της εταιρίας, τα οποία ανήλθαν σε 0,80 εκατ. από 1,01 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, το ποσοστό επί των πωλήσεων δε διαμορφώθηκε από 2,50% σε 1,74% το 2015.