Την άσκηση των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή της ΕΛΓΕΚΑ στον Ιωάννη Καλύβα του Θεοδώρου, ανέθεσε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Ο Ιωάννης Καλύβας θα έχει την πλήρη ευθύνη των δραστηριοτήτων της μητρικής στην Ελλάδα.

Μέχρι και την 31/08/2015, τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή της εταιρείας ασκούσε παράλληλα με την ιδιότητα του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου ο Άνθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου, ο οποίος διατηρεί την ιδιότητά του αυτή που αφορά στην αναπλήρωση και άσκηση των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου, σε περιπτώσεις απουσίας ή οιουδήποτε κωλύματος αυτού.

Ο Ιωάννης Καλύβας γεννήθηκε το 1971 και είναι κάτοχος B.A. στο Marketing Management από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος και MBA από το University of Sunderland, διαθέτει δε πολυετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στη Διεύθυνση Marketing και την Εμπορική Διεύθυνση μεγάλων εταιρειών.