Στα 16,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ζημιές προ φόρων του ομίλου Νηρέα το α΄ εξάμηνο του 2015, μειωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014 όπου είχε ανακοινώσει ζημιές προ φόρων ύψους 24,4 εκατ. ευρώ.  

Οριακή αύξηση κατά 2,1% παρουσίασαν οι πωλήσεις από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που διαμορφώθηκαν στα 86,2 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες από τις ανοδικές πωλήσεις ψαριών (αύξηση 3%) που αντιστοιχούν στο 87% των συνολικών πωλήσεων.

Οπως αναφέρεται, την ίδια στιγμή, οι πωλήσεις από διακοπείσες δραστηριότητες συνεισέφεραν 0,9 εκατ. ευρώ στις συνολικές πωλήσεις εξαμήνου 2015 έναντι 9,1 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2014. Συνεπώς, οι συνολικές πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 87,1 εκατ. ευρώ έναντι 93,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 70 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 80% των πωλήσεων.

Σύμφωνα με τη διοίκηση ο όμιλος Νηρέα συνέχισε τις προσπάθειες για τη μείωση του κόστους, την καλύτερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, τη δημιουργία υψηλών θετικών ταμειακών ροών και την ενίσχυση της ρευστότητας.

Οι δαπάνες περιορίστηκαν κατά 5,7 εκατ. ευρώ (7,1 %) έναντι του εξαμήνου 2014, από 80,8 εκατ. ευρώ σε 75,1 εκατ. ευρώ και η υποχώρηση οφείλεται κυρίως στη μείωση των αναλώσεων. Τα υπόλοιπα των προμηθευτών σε επίπεδο εταιρείας υποχώρησαν στα 41 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 6,7% από το τέλος του 2014.

Η ρευστότητα ενισχύθηκε περαιτέρω με αποεπενδύσεις και θετικές ταμειακές ροές. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές διαμορφώθηκαν σε 8,2 εκατ. ευρώ και οι καθαρές (ελεύθερες) ταμειακές ροές σε  9,2 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ευρώ το εξάμηνο του 2014. Οι καθαρές επενδύσεις σε πάγια και εξοπλισμό διαμορφώθηκαν σε 3,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ το εξάμηνο 2014.

Στις 30 Ιουνίου 2015, ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 235,9 εκατ. ευρώ και ήταν σταθερός έναντι της 31 Δεκεμβρίου 2014. Αντίστοιχα, τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ήταν 14,2 εκατ. ευρώ έναντι 9,7 εκατ. ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι στις 24 Μαρτίου 2015 ο όμιλος υπέγραψε συμφωνία αναδιάρθρωσης του τραπεζικού δανεισμού με τις πιστώτριες Τράπεζες, η οποία επικυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015. Η συμφωνία προβλέπει την κεφαλαιοποίηση δανείων ύψους 58,6 εκατ. ευρώ και την αναδιάρθρωση του υπόλοιπου τραπεζικού δανεισμού και αναμένεται να δώσει σταθερότητα και νέα δυναμική στον όμιλο παρέχοντας τα εχέγγυα για μία ανοδική πορεία μέσα από τη χρηματοοικονομική και λειτουργική αναδιάρθρωσή του. Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω συμφωνίας, στις 2 Ιουλίου 2015 η Εταιρεία υπέβαλλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο προς έγκριση.

Όπως υποστηρίζει η εταιρεία το ύψος των ζημιών οφείλεται κυρίως στον βιολογικό κύκλο ανάπτυξης των ψαριών σύμφωνα με τον οποίο κατά τους μήνες Ιανουάριο με Ιούλιο δεν παρουσιάζεται αύξηση της βιομάζας τους, η οποία εκδηλώνεται το δεύτερο εξάμηνο του έτους με ανάλογη θετική επίπτωση και στα αποτελέσματα.

Σημειώνεται ότι το EBITDA του Ομίλου το εξάμηνο του 2015 ήταν αρνητικό (3,9 εκατ. ευρώ) έναντι επίσης αρνητικού 14 εκατ. ευρώ το 2014. Η μείωση της ζημίας κατά 10 εκατ. ευρώ οφείλεται στην αύξηση της τιμής της τσιπούρας, καθώς και στην αύξηση του ιχθυοπληθυσμού της Ισπανικής θυγατρικής εταιρείας PREDOMAR.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και με προϋπόθεση την διατήρηση του επιπέδου των τιμών, εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα του δευτέρου εξαμήνου του 2015 θα είναι θετικά εξισορροπώντας τα αρνητικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου.

Χαχλάκης: Υπάρχουν οι βάσεις βελτίωσης των αποτελεσμάτων

Σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο του ομίλου «ο όμιλος Νηρέα, μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, συνέχισε να υλοποιεί και το πρώτο εξάμηνο του 2015 το σχεδιασμό του με στόχο τη βελτίωση των αποτελεσμάτων, περιορίζοντας τις δαπάνες του και αυξάνοντας τις πωλήσεις του από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, επιτυγχάνοντας σημαντικού ύψους θετικές ταμειακές ροές.

Στηριζόμενοι στο έμπειρο και επιστημονικά καταρτισμένο ανθρώπινο στελεχιακό δυναμικό μας, παραμένουμε προσηλωμένοι στη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στον κλάδο, με έμφαση στην καινοτομία και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας.

Η στρατηγική μας αυτή, σε συνδυασμό με τη συμφωνημένη και επερχόμενη κεφαλαιακή και δανειακή αναδιάρθρωση, θέτει τις βάσεις για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων μας και τη συνέχιση της ανάπτυξής μας».