Ολοκληρώνεται η κατανομή των νέων μετοχών της Alpha Bank που προέκυψαν από το reverse split. Το 61% θα πάει σε ειδικούς και άλλους επενδιτές που συμμετείχαν στην προσφορά νέων μετοχών μέσω του βιβλίου προσφορών και το 39% σε όσους συμμετείχαν στην προαιρετική ανταλλαγή των υφιστάμενων τίτλων τους.
Alpha Bank: Πώς θα γίνει η κατανομή των νέων μετοχών μετά το reverse split

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι προβαίνει στην ολοκλήρωση της κατανομής των 1.281.500.000 νέων –μετά τη συνένωση αυτών συνεπεία reverse split– μετοχών (οι «Νέες Μετοχές»), η έκδοση των οποίων εγκρίθηκε δυνάμει της από την 14 Νοεμβρίου 2015 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της.

Με την εν λόγω κατανομή ολοκληρώνεται το Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενισχύσεως της Τραπέζης και η πλήρης κάλυψη των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ποσού Ευρώ 2.563 εκατ., όπως αυτές προσδιορίσθηκαν υπό το Δυσμενές Σενάριο κατά τη Συνολική Αξιολόγηση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (ΕΕΜ).

H κατανομή των Νέων Μετοχών πραγματοποιείται σε συνέχεια της από την 21 Νοεμβρίου 2015 θετικής δηλώσεως του Euro Working Group περί της προόδου όσον αφορά την εκπλήρωση των προϋποθέσεων εκταμιεύσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος που προορίζονται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών.

Η κατανομή των Νέων Μετοχών θα γίνει ως ακολούθως:

(α) 776.084.586 Νέες Μετοχές (ποσοστό 61% επί του συνόλου) σε ειδικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στην Προσφορά των Νέων Μετοχών μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών και

(β) 505.415.414 Νέες Μετοχές (ποσοστό 39% επί του συνόλου) σε κατόχους τίτλων οι οποίοι συμμετείχαν στην πρόσκληση της Τραπέζης για την προαιρετική ανταλλαγή των υφισταμένων τίτλων τους (Άσκηση Διαχειρίσεως Παθητικού – LME).

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η τράπεζα, θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό για την παράδοση και την έναρξη της διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών.

Οι Citigroup Global Markets Limited και J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Διεθνείς Συνδιοργανωτές (Joint Global Coordinators) και, από κοινού με την Barclays Bank PLC, ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). Οι BNP PARIBAS, COMMERZBANK, Nomura International plc και Keefe, Bruyette & Woods της εταιρίας Stifel Company ενεργούν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers). Οι Alpha Finance, Axia Ventures Group και Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ενεργούν ως Σύμβουλοι της Alpha Bank.