Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού έως 750 εκατ. ευρώ αναμένεται να προτείνει η διοίκηση της Attica Bank στους μετόχους της κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλεί για τις 22 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου προτείνεται να διενεργηθεί με πρόσκληση στο ΤΧΣ να συμμετάσχει στην κάλυψη τυχόν αδιάθετων μετοχών και για το λόγο αυτό θα ζητηθεί από τους μετόχους να εξουσιοδοτήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank για ελεύθερη διάθεση τυχόν αδιάθετων.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 22/11/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Attica Bank.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Attica Bank, γνωστοποιεί την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 750 εκατ. ευρώ με σκοπό την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος που υπολογίστηκε βάσει της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Τo παραπάνω ποσό προσδιορίστηκε βάσει του σχεδίου ενεργειών κεφαλαιακής υποστήριξης που υπεβλήθη από την Τράπεζα και αξιολογήθηκε από την ΤτΕ μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης.

Μετά την τελική αξιολόγηση του σχεδίου κεφαλαιακής υποστήριξης από την ΤτΕ, οι κεφαλαιακές ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανέρχονται σε 584 εκατ. ευρώ υπό το βασικό σενάριο της άσκησης και σε 784 εκατ. ευρώ υπό το δυσμενές σενάριο.

Η Τράπεζα σκοπεύει να ολοκληρώσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πριν το τέλος του έτους, μέσω άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης από τους υφιστάμενους μετόχους, και διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών σε ενδιαφερομένους επενδυτές.

Εφόσον προκύψει μη καλυπτόμενο ποσό θα ζητήσει την κάλυψη του από το ΤΧΣ συμφώνα με τις προβλέψεις του νόμου 3864/2010 ως ισχύει.

Ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας, το ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ, ο οποίος σήμερα κατέχει το 50,67% των κοινών μετοχών της Τράπεζας, έχει ήδη από το 2014 γνωστοποιήσει στην Τράπεζα την απόφασή του να στηρίξει έμπρακτα την ανακεφαλαιοποίησή της.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάκληση των αποφάσεων της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης της 10.12.2014 της Τράπεζας περί: 1. αύξησης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split), 2. μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετοχών με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920, 3. αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου έως ποσού ευρώ 433.350.948,42 και 4. Παροχής εξουσιοδότησης προς το ΔΣ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή/και έκδοση ομολογιακού δανείου.

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ 95.570.496,60 με μετατροπή των ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου της τράπεζας σε μετοχές και έκδοση 318.568.322 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.

3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ 356.050.018,10 με κεφαλαιοποίηση διαφοράς υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη μείωση μετοχικού κεφαλαίου με το ίδιο ποσό και ισόποση διαγραφή ζημιών και μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής στο προ της κεφαλαιοποίησης διαφοράς υπέρ το άρτιο επίπεδο.

4. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας (reverse split). Τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.

5. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και δημιουργία ειδικού αποθεματικού δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής η οποία θα διαμορφωθεί σε ευρώ 0,30 χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των μετοχών. Διαγραφή ζημιών ύψους έως 158.569.495,69 μέσω του ειδικού αποθεματικού που δημιουργήθηκε μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.

6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο πλαίσιο του Ν. 3604/2007 και του Ν. 3864/2010 (ως ισχύει) μέχρι ποσού ευρώ επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (€ 750 εκατ.) με μετρητά και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. να διαθέσει ελεύθερα τις τυχόν αδιάθετες μετοχές σε μετόχους ή μη της Τράπεζας και πρόσκληση προς το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να συμμετάσχει στην κάλυψη τυχόν αδιαθέτων μετοχών κατά τον Ν. 3864/2010 (ως ισχύει) ή με οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη καταβάλλοντας μετρητά ή εισφέροντας χρηματοοικονομικά μέσα κυριότητας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τροποποίηση αρ. 5 του καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Δ.Σ.

7. Έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, ιδίως υπό αίρεση μετατρέψιμες ομολογίες (Contingent Convertible Securities) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010 και της ΠΥΣ 36/2.11.2015 με παράλληλη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

8. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας με την έκδοση νέων μετοχών κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κ.ν. 2190/1920 ποσό και β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον κ.ν. 2190/1920 ποσό και σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 1 και 3α παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 (ως ισχύει).

9. Παροχή γενικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προς εξειδίκευση των όρων αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου κατά θέματα 6, 7 και 8, όλων των σχετικών ή συναφών περί την αύξηση ζητημάτων, την συνομολόγηση των όρων, την έκδοση και διάθεση ομολογιακών δανείων και για τη διενέργεια των αναγκαίων υλικών πράξεων και δικαιοπραξιών σε εκτέλεση των ανωτέρω.

10. Λοιπές ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών καλούνται σε:

- Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28/11/2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.

- Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4/12/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.