Η Πράσινη Ανάπτυξη, η οποία αφορά μία νέα προσέγγιση οικονομικών δραστηριοτήτων, έχει ως επίκεντρο την ευημερία που παρέχει η Βιώσιμη Ανάπτυξη και τον σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον σε όλα τα στάδια των διαδικασιών της. Παρόλο το μέγεθος της σημασίας της και παρά το ολοένα και αυξανόμενο ενδιαφέρον προς αυτήν σε ευρωπαϊκό, πρωτίστως, αλλά και παγκόσμιο επίπεδο, στην Ελλάδα η υιοθέτησή της φαίνεται να καθυστερεί.

Οι σημαντικότεροι λόγοι αυτής της αναπτυξιακής αναστολής συνδέονται κυρίως με την διάρκεια της οικονομικής κρίσης καθώς και την υστέρηση ουσιαστικού εκσυγχρονισμού και ευθυγράμμισης της εθνικής νομοθεσίας με τις πιο επίκαιρες ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Παράλληλα, με μικρές εξαιρέσεις το κράτος τα τελευταία χρόνια άργησε να επικοινωνήσει στον επιχειρηματικό κόσμο τόσο τα οφέλη της περιβαλλοντικής διαχείρισης, όσο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρονται κατά καιρούς από διάφορους αναπτυξιακούς φορείς, ενώ δεν προσέφερε και κίνητρα λήψης πρωτοβουλιών για την Πράσινη Ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Τέτοια κίνητρα θα μπορούσαν να αποτελούν οι φορολογικές ελαφρύνσεις ή απαλλαγές, αλλά και η μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και η διευκόλυνση αδειοδότησης έργων που παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. Επιπλέον, δεν έχει δοθεί ακόμα η κατάλληλη προσοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης του καταναλωτικού κοινού και προώθησης «πράσινων προϊόντων», αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα παρουσιάζεται ελλιπές όσον αφορά τη σωστή ενημέρωση των μαθητών σε τέτοια ζητήματα.

Το βασικότερο, όμως, πρόβλημα έγκειται στην έλλειψη μίας διαχρονικής στρατηγικής και ενός κοινού οράματος σχετικών με την Πράσινη Ανάπτυξη. Στη χώρα μας, για μεγάλο χρονικό διάστημα παρατηρούνται μεμονωμένα προγράμματα, αλλά απουσία ενός κοινού σχεδίου δράσης. Αυτό άλλωστε μπορεί να παρατηρηθεί κι από την ανάπτυξη της ηλεκτρικής παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), που ενώ μέχρι και το 2013 παρουσίαζαν αξιοποίηση σε υψηλά ποσοστά ξεπερνώντας το 40%, από το 2014 μέχρι σήμερα έχουν επιστρέψει σε μονοψήφια ποσοστά αύξησης, με χαρακτηριστική τη διετία 2014-2015 με 2,7% αύξηση.

Και ενώ η Ευρώπη μέσω των θεσμικών οργάνων δηλώνει ότι στοχεύει να γίνει κλιματικά ουδέτερη, και πολλές χώρες ήδη το έχουν θέσει ως προτεραιότητα, η Ελλάδα ακόμη πασχίζει να κάνει βασικά βήματα,  όπως με τη μείωση χρήσης πλαστικών συσκευασιών. Ελάχιστοι έως σήμερα έχουν κατανοήσει τη σημασία της Πράσινης Ανάπτυξης για την οικονομία και μέλλον της χώρα μας και το πόσο απαραίτητη είναι η στροφή προς μία πορεία στην οποία η Πράσινη Ανάπτυξη θα είναι θεμελιώδης έννοια.