Ως συννομοθέτης σε επίπεδο ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην θέσπιση των ευρωπαϊκών πολιτικών που θα επηρεάσουν και την Ελλάδα.  Η ποιοτική, και βιώσιμη, σύγκλιση με την Ευρώπη περνάει από ενεργό, τεκμηριωμένη και εποικοδομητική συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά, έχει το δεύτερο ισχυρότερο νόμισμα στον κόσμο, εξάγει 16% του συνόλου των εξαγωγών και είναι πρωτοπόρος της παγκόσμιας διπλωματίας και της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής. Η Ευρώπη παραμένει παγκόσμιος  πρωταθλητής στις κοινωνικές δαπάνες αλλά η γήρανση του πληθυσμού και η ανταγωνιστική πίεση δημιουργεί νέες προκλήσεις. 

Ο ιδιωτικός τομέας στην Ευρώπη περιλαμβάνει το 80% των δουλειών στην ΕΕ. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επένδυσαν το 2016 πάνω από 200 δισ. ευρώ για Έρευνα και Καινοτομία, 50 δισ. ευρώ για επαγγελματική κατάρτιση ενώ πλήρωσαν και φόρους πάνω από 2 τρισ. ευρώ. Στο κατώφλι της αλλαγής του παραγωγικού υποδείγματος, πάρα πολλά θέματα έχουν, κυρίως, ευρωπαϊκή διάσταση. 

Ο ΣΕΒ κατέθεσε 12 προτεραιότητες για τα κρίσιμα ζητήματα για την Ελλάδα και το πλαίσιο παρέμβασης για τη διασφάλιση των ελληνικών συμφερόντων. Αφετηρία είναι η αναβαθμισμένη ελληνική συμμετοχή σε καίριες επιτροπές του ΕΚ και κρίσιμες νομοθετικές πρωτοβουλίες.

Για τη βιομηχανία, το διεθνές εμπόριο και τις ΜμΕ, οι μελλοντικές ευρωπαϊκές πολιτικές θα επικεντρώνονται σε δικαιότερο διεθνή ανταγωνισμό, καινοτομία, επενδύσεις, απλό κανονιστικό πλαίσιο, ψηφιακό μετασχηματισμό και δεξιότητες και ενίσχυση της βιωσιμότητας της βιομηχανίας. Χρειάζεται συντονισμός, στήριξη και συμπληρωματικότητα των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών για τη 4η βιομηχανική επανάσταση,  με παρεμβάσεις που να ανταποκρίνονται στις επιμέρους εθνικές ανάγκες. . 

Στην Ενιαία Αγορά, τα βήματα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ιδιαίτερες ανησυχίες και προκλήσεις αλλά και να διασφαλιστεί η σωστή και απλή μεταφορά των κανόνων σε εθνικό επίπεδο. Στην Ευρωζώνη, το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας.  

Στην Ενέργεια, η ΕΕ αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις από την εξάρτηση στις εισαγωγές ενέργειας, την ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγές με περιορισμένο προϋπολογισμό, περιορισμένο συντονισμό και χωρίς ενιαία αντιμετώπιση τρίτων χωρών. Η ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδας περνάει και από την ταχύτερη και πληρέστερη εφαρμογή ευρωπαϊκών Οδηγιών, και αντιστάθμιση. 

Ως προς την κλιματική αλλαγή, οι επιχειρήσεις μας είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον κίνδυνο «διαρροής άνθρακα» και πρέπει να συνδυαστεί η πρωτοπορία απέναντι στην κλιματική αλλαγή με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

Την ίδια στιγμή, είναι σημαντικό να χρηματοδοτηθούν δράσεις και υποδομές για την ταχεία και σημαντική βελτίωση των επιδόσεων της χώρας στο χώρο της κυκλικής οικονομίας που θα επιτρέψουν την επίτευξη των νέων στόχων όπου η χώρα παρουσιάζει σημαντική υστέρηση στην επίτευξή τους (π.χ. μείωση της ταφής απορριμμάτων σε 10% το 2035).

Η διαχρονικά περιορισμένη παραγωγική αξιοποίηση των Διαρθρωτικών Ταμείων έχει περιορίσει τη σύγκλιση της Ελλάδας με την ΕΕ. Tο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη σύγκλιση των ελληνικών επιχειρήσεων (και ειδικά των ΜμΕ) με τις επιδόσεις στην ΕΕ εφόσον υπάρξει έμφαση στη μετρήσιμη βελτίωση επιχειρηματικών χαρακτηριστικών, ευρεία γκάμα εργαλείων και κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων που λαμβάνουν υπόψη τις συνέπειες της κρίσης στις περιφέρειες. 

Στην οικονομική πολιτική, η βελτίωση του συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση κρίσεων, στην ανάκαμψη και στην ανάπτυξη. Μπορούμε να διεκδικήσουμε στήριξη, μέσω κινήτρων, για μείωση και καταμερισμό του κινδύνου. 

Στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και την κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων, θα δοθεί μεγάλη έμφαση σε πολιτικές ενσωμάτωσης στην αγορά εργασίας και σε πρωτοβουλίες για την κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων. Ζητούμενο για την Ελλάδα η βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

Μια συνδεδεμένη ψηφιακή αγορά μπορεί να δημιουργήσει αναπτυξιακή προοπτική της τάξης των 415 δισ. ευρώ. Οι τρείς πυλώνες της Ψηφιακής Στρατηγικής: καλύτερη πρόσβαση σε ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες, βελτιωμένο επιχειρηματικό περιβάλλον για ψηφιακά δίκτυα και μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού της ψηφιακής οικονομίας. Χώρες που είναι ακόμα πίσω πρέπει να στηριχθούν στο πλαίσιο κοινών στόχων και έξυπνων πολιτικών. 

Εξελίξεις στις φορολογικές οδηγίες (CCTB, Digital Tax, Definite VAT) θα επηρεάσουν και την ελληνική πραγματικότητα σε ζητήματα όπου απαιτείται ομοφωνία ενώ ζητήματα που αφορούν στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, το πλαίσιο και την υλοποίηση των  φορολογικών ελέγχων αποτελούν μείζονα ζητήματα για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Τέλος, το μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών περνάει από σύγχρονες επενδύσεις στον τομέα των αστικών μεταφορών, τη βελτίωση ποιότητας ζωής και την ολοκλήρωση Διευρωπαϊκών Δικτύων υποδομών (ενεργειακών, μεταφορικών, κοινής ωφέλειας κοκ). 

Αυτά τα θέματα είναι και πολιτικά και τεχνικά. Χρειαζόμαστε Ευρωβουλευτές με αντίληψη, γνώση και διάθεση που θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στο δύσκολο έργο. Η επιλογή βρίσκεται στα χέρια των πολιτών.