Αλλαγές στη νομοθεσία για τη χειραγώγηση της αγοράς εξετάζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προς το σκοπό αυτό συνέστησε ειδική επιτροπή νομικών εμπειρογνωμόνων.

Η ανεξάρτητη Αρχή προχώρησε στη σύσταση επιτροπής νομικών εμπειρογνωμόνων για το έργο της επεξεργασίας των διατάξεων του νόμου για τη χειραγώγηση της αγοράς ν. 4443/2016 - Λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392. 

Διαβάστε επίσης:

Η επιτροπή απαρτίζεται από νομικούς

Η εν λόγω επιτροπή απαρτίζεται από νομικούς, οι οποίοι διαθέτουν γνώση και εμπειρία στα θέματα που σχετίζονται με το προαναφερόμενο εξειδικευμένο έργο και συγκεκριμένα από τους εξής:

· Ιωάννης Γιαννίδης, Δικηγόρος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

· Ευάγγελος Περάκης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

· Δημήτριος Αυγητίδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος

· Αλέξανδρος Μεταλληνός, Δικηγόρος, Δ.Ν.

· Βασίλειος Πετρόπουλος, Δικηγόρος, Δ.Ν. 

Στην επιτροπή θα συμμετέχουν επίσης και στελέχη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που ασχολούνται με τα εν λόγω θέματα.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για αποτελεσματικότερη άσκηση της εποπτείας της κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προτίθεται να συστήσει και άλλες επιτροπές νομικών εμπειρογνωμόνων, με σκοπό την επεξεργασία του θεσμικού πλαισίου που διέπει την κεφαλαιαγορά.