Στα 269 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα επαναλαμβανόμενα καθαρά κέρδη της Εθνικής Τράπεζας στο γ' τρίμηνο του 2015.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα 140 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 10,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 2,6% σε τριμηνιαία βάση, ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους σε συνδυασμό με τη βελτίωση της σύνθεσης των καταθέσεων, παρά την άντληση ρευστότητας από τον υψηλότερου κόστους μηχανισμό ELA. 

Διεθνείς Δραστηριότητες

Στην Τουρκία η Finansbank συνέχισε την ανοδική της πορεία για ένα ακόμη τρίμηνο. 
Σε όρους τουρκικής λίρας, το σύνολο των δανείων αυξήθηκε κατά 16,1% σε ετήσια βάση και κατά 5,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, στα 63,1 δισ. τουρκικές λίρες (20 δισ. ευρώ).
Η σύνθεση των δανείων συνέχισε να κλίνει υπέρ του επιχειρηματικού τομέα, καθώς οι εταιρικές χορηγήσεις ενισχύθηκαν κατά 7% σε τριμηνιαία βάση, ενώ το χαρτοφυλάκιο λιανικής αυξήθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση. 
Στο γ' τρίμηνο τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σχεδόν στο 60% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου προ προβλέψεων.
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 6,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ανερχόμενα σε 525 εκατ. τουρκικές λίρες (166 εκατ ευρώ), αντανακλώντας την εντυπωσιακή αύξηση ύψους 8,4% σε τριμηνιαία βάση των καθαρών εσόδων από τόκους, καθώς και την περιστολή δαπανών κατά 2,4% σε τριμηνιαία βάση (606 εκατ. τουρκικές λίρες κατά το γ’ τρίμηνο από 621 εκατ. τουρκικές λίρες κατά το β’ τρίμηνο). 
Τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 489 εκατ. τουρκικές λίρες (-10,6% σε τριμηνιαία βάση), επιβαρυνόμενα από χρηματοοικονομικές και άλλες ζημίες ύψους 32 εκατ. τουρκικές λίρες (10 εκατ ευρώ) έναντι εσόδων 55 εκατ. τουρκικές λίρες στο β' τρίμηνο (17,4 εκατ ευρώ).
Οι προβλέψεις σημείωσαν πτώση της τάξεως του 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε 278 εκατ. τουρκικές λίρες (κόστος κινδύνου: 189 μ.β.), με το δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών να αυξάνεται κατά 45 μ.β. σε τριμηνιαία βάση, σε 78%. 
Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 179 εκατ. τουρκικές λίρες (56,8 εκατ ευρώ) από 111 εκατ. τουρκικές λίρες κατά το προηγούμενο τρίμηνο (35,2 εκατ ευρώ).
Η κερδοφορία των δραστηριοτήτων του Ομίλου στη ΝΑ Ευρώπη και τις λοιπές χώρες ανήλθε σε 16 εκατ. από 6 εκατ. το Β' τρίμηνο, αντανακλώντας την ομαλοποίηση των μη-οργανικών εσόδων (χρηματοοικονομικά και λοιπά κέρδη ύψους 1 εκατ. κατά το γ' τρίμηνο έναντι ζημιών ύψους 4 εκατ. στο προηγούμενο τρίμηνο) και την πτώση 14,4% σε τριμηνιαία βάση στις προμήθειες.

Ικανοποιητική ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες

Μετά την επιβολή των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, οι καταθέσεις σε επίπεδο Ομίλου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες σε 55,8 δισ. κατά το Γ’ τρίμηνο, μετά την μείωση ύψους 7,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο. 
Αυτό κυρίως αντανακλά την αύξηση καταθέσεων στην Ελλάδα ύψους €0,3 δισ. έναντι εκτεταμένων εκροών συνολικού ύψους €10,6 δισ. κατά τα τρία τελευταία τρίμηνα. 
Στην Τουρκία, οι καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 10,8% σε τριμηνιαία βάση σε όρους Τουρκικής Λίρας, ενώ οι καταθέσεις στη ΝΑ Ευρώπη και τις λοιπές χώρες αυξήθηκαν κατά 1% σε τριμηνιαία βάση.
Σαν αποτέλεσμα, η ΕΤΕ διατηρεί τον καλύτερο δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις του κλάδου, ανερχόμενο σε 94% στην Ελλάδα και 103% σε επίπεδο Ομίλου.
Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε σε 25,6 δισ. στα τέλη Σεπτεμβρίου (μηχανισμός ELA: €15,6 δισ.) από €27,6 δισ. στα τέλη Ιουνίου (μηχανισμός ELA: 17,6 δισ.), παραμένοντας στα χαμηλότερα επίπεδα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου. Συγκριτικά με το τέλος του Γ΄ τριμήνου1, η άντληση ρευστότητας από το Ευρωσύστημα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη σε 25,4 δισ. (ELA: €15,6 δισ.), με την ΕΤΕ να διατηρεί δυνατότητα άντλησης επιπλέον ρευστότητας ύψους περίπου 8,0 δισ., η οποία σχεδόν ισούται με το ύψος των ομολόγων Πυλώνα ΙΙ.

Δείκτης κάλυψης των καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών σε επίπεδο Ομίλου και στην Ελλάδα στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου

Σε επίπεδο Ομίλου, ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 495 εκατ. κατά το Γ΄ τρίμηνο έναντι €133 εκατ. κατά το Β΄ τρίμηνο του έτους, αντανακλώντας την σημαντική αύξηση που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα, όπου τα νέα δάνεια σε καθυστέρηση διαμορφώθηκαν σε €406 εκατ. από €41 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. 
Αυτό αντανακλά κυρίως την τραπεζική αργία διάρκειας τριών εβδομάδων και την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων τον Ιούλιο. 
Ο ρυθμός δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στην Ελλάδα κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα τον Αύγουστο και ιδιαίτερα τον Σεπτέμβριο, σηματοδοτώντας την άμεση αναστροφή της τάσης.
Οι εγχώριες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 232 εκατ. κατά το Γ’ τρίμηνο, με το κόστος κινδύνου να παραμένει σε υψηλά επίπεδα (271 μ.β.), λόγω των αυξημένων νέων επισφαλειών εξαιτίας των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. 
Η Τράπεζα διατηρεί έναν δείκτη κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών της τάξεως του 73% στην Ελλάδα και 72% σε επίπεδο Ομίλου, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου. 
Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο κατά το Γ’ τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σε 53%.
Στην Τουρκία, ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών παρέμεινε αμετάβλητος σε 6,1% κατά το Γ’ τρίμηνο, ενώ δείκτης κάλυψης δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών αυξήθηκε σε 78,2% (+0,4 π.μ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο). 
Στην ΝΑ Ευρώπη και τις υπόλοιπες διεθνείς δραστηριότητες ο δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών ανήλθε σε 28,3% (+0,3 π.μ. σε τριμηνιαία βάση), με την κάλυψη των επισφαλειών να αυξάνεται σε 56,6% από 55,6% κατά το Β’ τρίμηνο του έτους.

Κεφαλαιακή επάρκεια

Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET 1 παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο, σε 9,6%, παρά την τραπεζική αργία και την επιβολή ελέγχων κίνησης κεφαλαίων που άσκησαν πίεση στα εγχώρια έσοδα. Η αρνητική επίπτωση από την υποτίμηση της τουρκικής λίρας αντισταθμίστηκε από τη μείωση του σταθμισμένου Ενεργητικού ύψους 2,2 δισ. (συμπεριλαμβανομένης της απομόχλευσης στην Ελλάδα) και τη δημιουργία αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ύψους 0,5 δισ. (σχετιζόμενη με την αύξηση του φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις).