Θεσμικές αλλαγές με νέα όργανα και έμφαση στην εξωστρέφεια θα αποτελέσουν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της βιομηχανίας σε μια προσπάθεια να απεγκλωβιστεί ο κλάδος από τα χρόνια βαρίδια που του φράσσουν το δρόμο προς την ανάπτυξη. Η μείωση της γραφειοκρατίας, η απλοποίηση των διαδικασιών, η  εξωστρέφεια και η  εξειδικευμένη υποστήριξη αποτελούν τα σημεία-«κλειδιά», τα οποία θα πλαισιωθούν από τη λειτουργία νέων θεσμικών οργάνων όπως είναι το Εθνικό ο Συμβούλιο Βιομηχανικής Πολιτικής και τον εξειδικευμένο μηχανισμός εξωστρέφειας  «ΚΕΠ Εξωστρέφειας» στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Η αρμόδια υφυπουργός για θέματα βιομηχανίας, Θ. Τζάκρη, σε ομιλία της στο συνέδριο Capital +Vision αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του υπουργείου στον τομέα αυτό τονίζοντας ότι οι πρωτοβουλίεςι στρέφονται στους τέσσερις πρώτους πυλώνες ανάπτυξης οι οποίοι έχουν μεγάλο μερίδιο του ΑΕΠ και αφορούν στον κλάδο τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τις εξορυκτικές δραστηριότητες και τις τουριστικές δραστηριότητες.

Οι πρώτες ενέργειες του υπουργείου στοχεύουν στην απλοποίηση των διαδικασιών προκειμένου να αρθούν τα βασικά εμπόδια εισόδου των επιχειρήσεων. Παράλληλα, η κα Τζάκρη ανέφερε ότι δίνεται έμφαση στην προώθηση και στήριξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας σε σύγχρονους τομείς των εννέα κλάδων προτεραιότητας, όπως των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και των νέων τεχνολογιών, των νέων υλικών,  του περιβάλλοντος, της  ενέργειας και του ορυκτού πλούτου, της εφοδιαστικής αλυσίδας, των δημιουργικών βιομηχανιών περιλαμβανομένης και της χειροτεχνίας, την φαρμακευτική βιομηχανία και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

Ο μηχανισμός αυτός θα απευθύνεται σε τρεις ομάδες – στόχους επιχειρήσεων, όπως τόνισε η υφυπουργός, και κάθε ομάδα επιχειρήσεων διαθέτει διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετική εμπειρία/ ωριμότητα σε θέματα εξαγωγών, οπότε και έχει και διαφορετικές ανάγκες υποστήριξης.

Ομάδα 1: «Υποστήριξη για το επόμενο βήμα». Που αφορά στον μεγαλύτερο αριθμό  επιχειρήσεων. Πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις χωρίς εμπειρία σε εξαγωγική δραστηριότητα, οι οποίες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, και έχουν ανάγκες πληροφόρησης και καθοδήγησης.

Ομάδα 2: «Επιτάχυνση». Που αφορά σε επιχειρήσεις με ανάγκη για βελτίωση της ετοιμότητάς τους και επιτάχυνση της εξόδου τους σε νέες αγορές. Πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις με δυναμική και με μικρή ή καθόλου εμπειρία εξαγωγικής δραστηριότητας.

Ομάδα 3: «Εξειδικευμένη υποστήριξη». Που αφορά σε περιορισμένο αριθμό επιχειρήσεων, με ανάγκες, κυρίως, δικτύωσης και διαμόρφωσης προτάσεων παρέμβασης για θεσμικές βελτιώσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν ήδη επιτυχημένο ιστορικό εξαγωγικής δραστηριότητας.

Σχεδιάζουμε τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας για την υποστήριξη οριζόντιων δράσεων με πόρους που θα αντληθούν από το νέο ΕΣΠΑ. Σκοπός μας είναι τα Προγράμματα να έχουν πολυεπίπεδη δράση με έντονη περιφερειακή διάσταση.

Στόχος του προγράμματος είναι:

Η ανάδειξη και αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της εξωστρέφειας προϊόντων και υπηρεσιών δια μέσου ολοκληρωμένης προσέγγισης και στήριξης εγχώριων αλυσίδων προστιθέμενης αξίας.

Η δημιουργία, ανάπτυξη και ενδυνάμωση ισχυρών διακλαδικών συνεργειών ή συνεργασιών αλυσίδων προστιθέμενης αξίας, ή ακόμη και κλάδων διαφορετικής αλλά συμπληρωματικής φύσεως και εξωστρεφή προσανατολισμό

(για παράδειγμα, ο τομέας τουρισμού μπορεί να συντηρεί πλειάδα μεταποιητικών επιχειρήσεων, ή μία εξαγωγική μεταποιητική βιομηχανία μπορεί να συνδέεται με πλειάδα προμηθευτών προϊόντων, υλών και υπηρεσιών).

Κων. Μπίτσιος: Τα «αγκάθια» της ελληνικής βιομηχανίας

Η ελληνική βιομηχανία λειτουργεί σε ένα διαχρονικά προβληματικό επιχειρηματικό περιβάλλον με τις επιχειρήσεις να καλούνται να αντιμετωπίσουν εκτός από τα χρόνια γραφειοκρατικά εμπόδια, επιπλέον ζητήματα  που άπτονται του κόστους λειτουργίας και του μη ευνοϊκού νομοθετικού πλαισίου.

Σύμφωνα με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του ΣΕΒ, Κων. Μπίτσιο, οι ελληνικές επιχειρήσεις λειτουργούν σε αντίξοες συνθήκες οι οποίες πλήττονται αρνητικά από:

-Το κόστος δανεισμού για τις ελληνικές επιχειρήσεις, όταν υπάρχει δυνατότητα δανεισμού, ανέρχεται στο 8-9%.

-Το κόστος ενέργειας για την ελληνική βιομηχανία είναι τουλάχιστον διπλάσιο των ευρωπαίων ανταγωνιστών μας.

-Τη γραφειοκρατία, αυξάνει το κόστος των επενδύσεων κατά τουλάχιστον 16% και το ρυθμιστικό βάρος που επωμίζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις ανήλθε στα 7,8 δισ. ευρώ το 2014. Αυτό, φέρνει τη χώρα μας στη δυσμενέστερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

-Το πολυδαίδαλο «επιχειρείν» και το ασταθές νομοθετικό πλαίσιο καθώς  από το 1975-2015 επιβλήθηκαν 171.000 κάθε είδους ρυθμίσεις ενώ στην 5ετία 2010-2015 είχαμε 10 φορολογικά νομοσχέδια.

Οι προτάσεις του κλάδου

Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, οι επιχειρήσεις του κλάδου απαιτούν μέτρα που θα καλύπτουν όλα τα στάδια της βιομηχανικής δραστηριότητας ξεκινώντας από τις υποδομές και την ενέργεια μέχρι τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Η δέσμη προτάσεων αποσκοπεί στην άμεση επενδυτική κινητοποίηση και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

-Υποδομές και δίκτυα υψηλών επιχειρηματικών ωφελειών. Κεντρική θέση έχει η διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα που θα μειώσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 7-8% και θα διασφαλίσει ασφάλεια τροφοδοσίας.

- Προώθηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της διεθνούς silver economy και παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα.

-Έρευνα και ανάπτυξη στη φαρμακοβιομηχανία με στόχο τον διπλασιασμό των επενδύσεων για έρευνα και ανάπτυξη, η αύξηση των εξαγωγών κατά 50% και η αύξηση της απασχόλησης στον κλάδο κατά 30%.

-Ψηφιακή οικονομία ως καταλύτης για την ανάπτυξη σ’ ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Π.χ. θα εξοικονομηθούν έως € 4 δις. ευρώ οφέλη ετησίως από την καθολική χρήση ηλεκτρονικών δημοπρασιών.