Οι νέοι πτυχιούχοι, οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ο τουρισμός και η καινοτόμα επιχειρηματικότητα είναι τα τέσσερα πεδία που θα ενισχύσουν τα πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ήδη οι σχετικές δράσεις βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στο μήνα, προκειμένου οι δικαιούχοι να αρχίσουν να υποβάλλουν τις προτάσεις χρηματοδότησής τους.

Συγκεκριμένα θα ενισχυθούν 2.800 άνεργοι πτυχιούχοι για να κάνουν τις δικές τους δουλειές, 2.500 άνεργοι που θα ιδρύσουν νεοφυείς επιχειρήσεις και 10.000 αυτοαπασχολούμενοι που ξεκίνησαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα το 2014 και έχουν ήδη προσλάβει προσωπικό.

Αναλυτικά οι τέσσερις δράσεις αφορούν:

1. Ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η δράση για την ενίσχυση των αυτοαπασχολούμενων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο κύκλους και θα χρηματοδοτηθούν επαγγελματικές δραστηριότητες από άνεργους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας άνω των 25 ετών, ή από ελεύθερους επαγγελματίες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.

Δικαιούχοι θα είναι: ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φυσιοθεραπευτές, δικηγόροι, κοινωνιολόγοι, διακοσμητές, δημοσιογράφοι, οικονομολόγοι, λογιστές, προγραμματιστές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, μηχανικοί πάσης ειδικότητας, γεωπόνοι, δασολόγοι, μεταφραστές, καθηγητές, δάσκαλοι, λογοθεραπευτές, μουσικοί, σκηνοθέτες, βιολόγοι, ψυχολόγοι, και άλλες ειδικότητες, που θα εξειδικευθούν στον οδηγό της δράσης.

2. Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Η δράση στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας (εξαιρείται ο κλάδος του τουρισμού). Ιδιαίτερη σημασία για την αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα έχουν η καινοτομία της επένδυσης και οι θέσεις απασχόλησης που θα δημιουργηθούν.

Οι τομείς που αποτελούν προτεραιότητα για τη δράση, είναι: η αγροδιατροφή, η ενέργεια, η εφοδιαστική αλυσίδα, η πολιτιστική και δημιουργική βιομηχανία, το περιβάλλον, οι τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών, η υγεία και τα φάρμακα, τα υλικά και οι κατασκευές.

Δικαιούχοι στη δράση μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών που κατά τον χρόνο της υποβολής του επιχειρηματικού τους σχεδίου είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

3. Δράση για την ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων

Η δράση για την «ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων,τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» έχει στόχο την ενίσχυση μόνο υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων (επιχειρήσεις που λειτουργούν τουλάχιστο επί μια διετία).Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να σχετίζονται με τον εκσυγχρονισμό της υποδομής των μονάδων και τη λειτουργία τους μέσω της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών.

4. Πρόγραμμα «Επιχειρούμε δυναμικά» για την ενίσχυση μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ στρατηγικούς τομείς της χώρας (αγροδιατροφή / βιομηχανία τροφίμων, πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά / κατασκευές, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ, υγεία), προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.