Τα ενοποιημένα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αποτελέσματα του ομίλου MIG το α’ εξάμηνο του 2015 ανήλθαν σε ζημία 51,9 εκατ. έναντι ζημίας 76,2 εκατ. το α' εξάμηνο του 2014. Τα εν λόγω αποτελέσματα περιλαμβάνουν κέρδη από διακοπείσες δραστηριότητες ύψους 0,3 εκατ. έναντι ζημίας 1,8 εκατ. το α' εξάμηνο του 2014.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου MIG τα α’ εξάμηνο του 2015 κατέγραψαν ετήσια αύξηση 26 εκατ., ήτοι 4,7%, και ανήλθαν στα 586,1 εκατ. ευρώ, παρά τις συνεχιζόμενες δυσκολίες στους περισσότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου το β’ τρίμηνο του 2015 κατέγραψαν αύξηση 4,7% έναντι του β’ τριμήνου του 2014, διατηρώντας τη θετική πορεία που καταγράφηκε κατά το α’ τρίμηνο του 2015 (ετήσια αύξηση 4,6%).

Τα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών (σ.σ. Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ορίζονται ως τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA εξαιρουμένων των εταιρειών holding και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων) το α' Εξάμηνο 2015 παρουσίασαν περαιτέρω σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε κέρδη 61,7 εκατ. ευρώ έναντι 11,8 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2014.

«Η εν λόγω ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου οφείλεται κυρίως στη σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων των θυγατρικών ATTICA και VIVARTIA αλλά και στην συνεχιζόμενη πρόοδο των αποτελεσμάτων των υπολοίπων θυγατρικών του ομίλου», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των θυγατρικών διεύρυνε περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους (το δημοσιευμένο ενοποιημένο μεικτό περιθώριο κέρδους για τον Όμιλο αυξήθηκε κατά περίπου 620 μονάδες βάσης ετησίως στο 23,6%), βελτίωσε περαιτέρω την αποδοτικότητα και συνέχισε τις ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους. Τούτο συνέβαλε στην σημαντική διεύρυνση του περιθωρίου EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών κατά περίπου 840 μονάδες βάσης ετησίως στο 10,5%.

Τα δημοσιευμένα ενοποιημένα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA, περιλαμβανομένων των εταιριών συμμετοχών και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων, ανήλθαν σε κέρδη 54,5 εκατ. ευρώ έναντι 5,2 εκατ. το α' Εξάμηνο 2014, αντικατοπτρίζοντας την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας στο επίπεδο των θυγατρικών.

Η σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA του ομίλου συνέτεινε στην επίτευξη κερδοφορίας στο επίπεδο των ενοποιημένων αποτελεσμάτων προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) κατά το α’ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης για πρώτη φορά από το α’ εξάμηνο του 2009. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBIT ανήλθαν σε κέρδη 9,2 εκατ. έναντι ζημίας 37,1 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2014.

Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) την 30.06.2015 ανήλθε στα 838 εκατ. (έναντι 923 εκατ. την 31.12.2014), που αντιστοιχεί σε 0,89 ανά μετοχή (έναντι 0,98 την 31.12.2014). Τα ταμειακά διαθέσιμα, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, σε επίπεδο μητρικής την 30.06.2015 ανήλθαν σε 5,5 εκατ. και σε ενοποιημένη βάση για τον Όμιλο στα 110 εκατ.

Οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου την 30.06.2015 μειώθηκαν κατά 6 εκατ. έναντι της 31.12.2014, στα 1,75 δισ. Την 30.06.2015, η σύνθεση του ενοποιημένου δανεισμού του Ομίλου βελτιώθηκε περαιτέρω υπέρ των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, λόγω της αναταξινόμησης υποχρεώσεων από τις βραχυπρόθεσμες στις μακροπρόθεσμες, συνεπεία της σταδιακής ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης-αναχρηματόδοτησης του δανεισμού. Περαιτέρω, η εταιρεία βρίσκεται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με άλλες δανείστριες τράπεζες για την σύναψη συμφωνιών αναδιάρθρωσης υφιστάμενων δανείων.