Την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς επιφυλάξεις εξασφάλισε η Compucon
Όπως ανακοίνωσε η εταιρία,  διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της εταιρίας φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 65α του Ν.4174/2013, και εκδόθηκε για τη συγκεκριμένη χρήση φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.