Η διασφάλιση της βιωσιμότητας της εταιρείας και η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την μελλοντική απόδοση των επενδύσεων της παραμένει ο στόχος της Pasal σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί πλάνο αναδιάρθρωσης κατά το οποίο:

  • Το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την συνεδρίαση του την 4 Απριλίου 2013 αποφάσισε την ένταξη των μετοχών της Εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ' εφαρμογή του άρθρου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς
  • οι ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους της χρήσης 2012 ήταν μεγαλύτερες του 30% της καθαρής θέσης του Ομίλου ης Εταιρίας, και την 31.12.2012 υπήρχαν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Οι προοπτικές του ομίλου εξαρτώνται από την πορεία της ελληνικής οικονομίας η οποία έχει επηρεαστεί αρνητικά από την πολιτική αβεβαιότητα. Με στόχο όμως η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την μελλοντική απόδοση των επενδύσεων της, η Pascal:

  • την 16.4.2014, μεταβίβασε 2 επενδυτικά ακίνητα, επί της Λ. Θηβών και επί της Λ. Βάρης – Κορωπίου στην Τράπεζα EUROBANK, αντί συνολικού τιμήματος 10 εκατ. ευρώ με αντίστοιχη μείωση των δανειακών υποχρεώσεων
  • την 23 Μαρτίου 2015 μεταβίβασε στην τράπεζας Πειραιώς την συμμετοχή της στην TRASTOR, ενώ μέσω συνολικής διευθέτησης της σχέσης με την συγκεκριμένη τράπεζα συμπεριλαμβανομένων και μεταβιβάσεων τριών ακινήτων προς την τράπεζα, εξαλείφθηκε το σύνολο του δανεισμού προς την συγκεκριμένη τράπεζα που σε επίπεδο ο ομίλου ανήρχετο σε ύψος 35.487 χιλ ευρώ.

Παράλληλα η εταιρεία την 23ην Μαρτίου 2015, μετά την συμφωνία που υπέγραψε στις 6/3/2015 με την τράπεζα Πειραιώς, παραιτήθηκε από το δικόγραφο της αίτησης περί ανοίγματος διαδικασίας εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 καθώς και από το δικόγραφο της αίτησης προληπτικών μέτρων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που είχε καταθέσει στις 29/8/2014.

Σημειώνεται επίσης ότι η εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εργαζόμενους. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορούν τραπεζικές υποχρεώσεις και η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις με τις δανειοδότριες τράπεζες για την τακτοποίηση τους.

Επιπλέον, η Pasal δρομολογεί τις απαραίτητες ενέργειες, σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες, στην διαδικασία έγκρισης επιχειρηματικού προγράμματος, που στοχεύει στην αναδιάρθρωση του δανεισμού της και στην κερδοφόρο ανάπτυξη.