Διεύρυνση ζημιών αλλά και λειτουργικά έσοδα 1,9 εκατ. ευρώ εμφάνισε η PASAL Development στο πρώτο εξάμηνο.  

Συγκεκριμένα τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας του α΄ εξαμήνου 2015 κατέγραψαν ζημιές 7.048 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 3.232 χιλ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου 2014

Επιπλέον, τα λειτουργικά έσοδα (ενοίκια και παροχή υπηρεσιών) διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο 2014, ενώ η αξία των ακινήτων του ομίλου διαμορφώθηκε ην 31,06,2015 σε 131.531 χιλ ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος της περιόδου μειώθηκε σε 121.876 χιλ ευρώ απο 141.037 χιλ ευρώ την 31.12.2014.

Στις 23 Μαρτίου 2015 η Pasal μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών (20.353.776 ή 37,08% του μετοχικού κεφαλαίου) που κατείχε στην TRASTOR έναντι τιμήματος 28.495 χιλ. ευρώ (1,40 ευρώ ανά μετοχή). Παράλληλα η εταιρεία εξάλειψε τον συνολικό δανεισμό του ομίλου με την συγκεκριμένη τράπεζα που ανήρχετο σε 35.487 χιλ ευρώ ενώ απέκτησε τριετές δικαίωμα επαναγοράς (call option) για το ήμισυ των 20.353.776 μετοχών κυριότητας της στην Trastor, δηλαδή 10.176.888 μετοχές (18,54%).

Μετά την πώληση του συνόλου των μετοχών της η Pasal αποχωρεί από την επένδυση της στην TRASTOR μετά από μία επιτυχημένη διαχείριση της ΑΕΕΑΠ για 6 έτη μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του υπόλοιπου χαρτοφυλακίου της και την αξιοποίηση της νέας κατάστασης που διαμορφώνεται στην αγορά των εμπορικών ακινήτων.

«Η οικονομική κατάσταση του Ελληνικού κράτους δημιούργησε ένα εξαιρετικά αρνητικό οικονομικό κλίμα, με κύρια χαρακτηριστικά την έλλειψη ρευστότητας, την μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης και στασιμότητα στις επενδύσεις. Η Pasal προωθεί σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες την έγκριση επιχειρηματικού πλάνου το οποίο περιλαμβάνει και τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού και στοχεύει στην κερδοφόρο ανάπτυξη της.

Η Διοίκηση της Pasal εκμεταλλευόμενη την οργάνωση και την εμπειρία της, θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που θα παρουσιαστούν στον κλάδο του real estate κυρίως μέσω των αναδιαρθώσεων του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών και την συμμετοχή ξένων επενδυτών, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την εταιρεία» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εταιρεία.