Βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών με αύξηση τζίρου κατά 11% εμφάνισε ο όμιλος Reds στο α΄εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε αύξηση 11% περίπου και ανήλθε σε ποσό 3 εκατ. ευρώ, έναντι ποσού 2,7 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2014. Σύμφωνα με την εταιρία, ο κύκλος εργασιών προέρχεται εξ ολοκλήρου από τη μίσθωση του Εμπορικού Πάρκου «Smart Park».

O κύκλος εργασιών των καταστημάτων του Πάρκου ενισχύθηκε κατά 7% κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου του έτους και η επισκεψιμότητά του παρουσίασε αύξηση κατά 6,1% κατά την ίδια χρονική περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Το ποσοστό κάλυψης των επιφανειών εμπορικής μίσθωσης ανέρχεται σε 100%.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) του ομίλου στο εξάμηνο του 2015 παρουσίασαν κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης, ήτοι 25% αύξηση.

Τέλος, οι ζημίες προ φόρων σε ενοποιημένο επίπεδο ανήλθαν για το εξάμηνο του 2015 σε 0,45 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 0,6 εκατ. ευρώ περίπου, του αντίστοιχου εξαμήνου του 2014.