Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε 5,4 εκατ. ευρώ έναντι 13,4 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2014, μειωμένα κατά 60%.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 18,5 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2015 έναντι 26,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο ενώ μετά την αφαίρεση του πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 17,6 εκατ. ευρώ έναντι 25,6 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα του ομίλου είναι μειωμένα κυρίως λόγω της μείωσης της συναλλακτικής δραστηριότητας και της κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών, καθώς επίσης και τον μειωμένο σε σχέση με πέρυσι αριθμό εταιρικών γεγονότων από εισηγμένες εταιρίες (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, νέες εισαγωγές κλπ).

Συγκεκριμένα, το α' εξάμηνο του 2015 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 101,8 εκατ. ευρώ έναντι 150 εκατ. ευρω, παρουσιάζοντας μείωση 32%, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μειώθηκε κατά 35% συγκρινόμενη με το α' εξάμηνο του 2014 (47,7 δις ευρώ έναντι 73,2 δις ευρώ ). Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε από 59,4% το α' εξάμηνο 2014 στο 53% το α' εξάμηνο 2015 ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών ανήλθε σε 189 εκατ. μετοχές έναντι 100 εκατ. μετοχές το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων αυξήθηκε κατά 105% (95 χιλ. ευρώ έναντι 46,5 χιλ. ευρώ), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης παρουσίασαν μικρότερη άνοδο 3,7% λόγω των μειώσεων των τιμών των υποκείμενων μετοχών και της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.

Το κόστος λειτουργικών εργασιών και δαπανών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 8 εκατ. ευρώ έναντι 7,5 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2014, ενώ το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών με νέες δραστηριότητες ανήλθε σε 9,6 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2015 έναντι 8,6 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2014, αυξημένο κατά 12%. Οι δαπάνες του α' εξαμήνου 2015 έχουν επιβαρυνθεί με φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου (438 χιλ. ευρώ) καθώς και αυξημένες προβλέψεις (650 χιλ. ευρώ έναντι 200 χιλ. ευρώ), σε αντίθεση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Για τη διαμόρφωση των κερδών ανά μετοχή συμπεριλαμβάνονται οι ζημιές από την διαφορά αποτίμησης του μοναδικού ομολόγου που κατέχει η εταιρία με αξία αποτίμησης 2,3 εκατ. ευρώ την 30.6.2015 έναντι 3,4 εκατ. ευρώ την 31.12.2014.

Τέλος, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α' εξάμηνο 2015 διαμορφώθηκαν στα 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 18,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.