Στα 351 χιλ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας και του ομίλου ΕΛΒΙΕΜΕΚ  στο α΄ εξάμηνο του 2015, μειωμένες κατά 12% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, κυρίως λόγω της μείωσης, με το Ν. 4254/2014, της τιμής πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος που παράγει η εταιρεία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, τα μεικτά κέρδη της εταιρείας και του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 204 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 6%, ενώ οι ζημίες της εταιρείας και του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 85 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 450 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου επιβαρύνθηκαν με ποσό 350 χιλ. ευρώ, που αφορά σε πιστωτικό τιμολόγιο επί του τζίρου πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της χρήσης 2013, το οποίο εκδόθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 4254/2014.

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας και του Ομίλου, κατά την κλειόμενη περίοδο 1/1-30/6/15, ανήλθαν σε 23,4 εκατ. ευρώ έναντι 24,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου, λόγω και της αύξησης της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης κατά 984 χιλ. ευρώ με ισόποση μείωση των ιδίων κεφαλαίων, που προήλθε από την αναπροσαρμογή του φορολογικού συντελεστή στο 29% με τον Ν.4334/15.  

To σύνολο του δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου) της Εταιρείας και του Ομίλου, στο τέλος της κλειόμενης περιόδου, ανήλθε σε 6,78 εκατ. ευρώ, έναντι 6,83 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.