Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015, ο κύκλος εργασιών της Alpha Αστικά Ακίνητα ανήλθε σε 7,7 εκατ. ευρώ από 6,8 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 3,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,3 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 38,5%.