Την απορρόφηση των ΒΕΛΜΑΡ και ΤΕΧΝΟΚΑΡ καθώς και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω της απορρόφησης ενέκρινε η Γενική Συνέλευση της Autohellas.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 15η Σεπτεμβρίου 2015, ώρα 13:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 21 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 10,460,001 μετοχές επί συνόλου 12.157.500, ή 86.04% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Έκτακτη Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Ενέκρινε ομόφωνα τη συγχώνευση δι' απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία "ΒΕΛΜΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ" και της εταιρείας με την επωνυμία "ΤΕΧΝΟΚΑΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" από την Εταιρεία Autohellas ATEE σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2190/1920 και 4172/2013. Ενέκρινε ομόφωνα το από 15 Ιουλίου 2015 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ.

Ενέκρινε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω έκδοσης νέων μετοχών λόγω συγχώνευσης. Ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας καθώς και την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.