Η Σταματία Λεμονάκη, διευθυντικό στέλεχος της Εβροφάρμα, ορίστηκε νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, για το υπόλοιπο της θητείας του, στη θέση του εκλιπόντος Δρ Αναστασίου Αλεξανδρίδη που επί σειρά ετών τίμησε και υποστήριξε την εταιρεία ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά την ως άνω αντικατάσταση η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής:

- Αθανάσιος Παπαζηλάκης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος

- Πασχάλης Παπαζηλάκης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτελεστικό μέλος

- Δημήτριος Γιαννουλάκης, εκτελεστικό μέλος

- Σταματία Λεμονάκη, μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

- Παναγιώτης Θεοδωρίδης , μέλος ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι την 3η Ιουνίου 2015 διορίσθηκε στη θέση του προέδρου της Ελεγκτικής Επιτροπής, ο Παναγιώτης Θεοδωρίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.