Την 31 Δεκεμβρίου 2015 εκπνέει η πενταετής προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση του έτους 2009 ανακοίνωσε η AS Company.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, τα μη εισπραχθέντα μερίσματα παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος το οποίο αντιστοιχεί σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή (μείον την παρακράτηση του αναλογούντος φόρου), είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 12η Ιουλίου 2010.

«Οι κ.κ. μέτοχοι που δεν έχουν εισπράξει το μέρισμα χρήσης 2009, για την παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την είσπραξη, μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της AS Company ΑΕ, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 2ο χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, Διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων τηλ.:+30 2310 572000», αναφέρεται στην ανακοίνωση.