Οι ζημιές του α’ εξαμήνου σε ενοποιημένη βάση, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου, έφθασαν τα 905 χιλ. ευρώ για τον όμιλο Λιβάνη και τα  883 χιλ. ευρώ για την εταιρεία, ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2014, ήταν ζημιές 422 χιλ.  ευρώ για τον όμιλο και  184 χιλ. ευρώ για την εταιρεία.

Όπως αναφέρει η διοίκηση, η αύξηση των ζημιών οφείλεται κυρίως στη πτώση του μεικτού κέρδους που εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο 2015 η εταιρεία, λόγω της χαμηλής τιμής νέων τίτλων που εξέδωσε και προσφορών σε παλαιούς τίτλους.

Ο όμιλος, έχει εμφανίσει μείωση του κύκλου εργασιών του σε ποσοστό 35,28% (2,018 εκατ. ευρώ από 3,118 εκατ. ευρώ) ενώ σε επίπεδο εταιρείας η πτώση φτάνει το 37,74% σε σύγκριση µε το α’ εξάμηνο 2014.

Όπως αναφέρεται στις εξαμηνιαίες καταστάσεις η εταιρεία διέθεσε τους νέους της τίτλους σε ελκυστικές για το κοινό της τιμές και προέβη σε σταθεροποίηση των παραγόμενων τίτλων και σε προσφορά παλαιών τίτλων σε μειωμένες τιμές, με σκοπό να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς της.

Οι διοικητικές δαπάνες εμφανίζονται μειωμένες κατά 15,47% και τα έξοδα διαθέσεως κατά 21,10% ωστόσο αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω λόγω κυρίως της μείωσης του προσωπικού αλλά και του κόστους μισθοδοσίας.

Ο όμιλος εμφανίζει λειτουργικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα €439 χιλ. και η εταιρεία εμφανίζει λειτουργικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν στα €417 χιλ., ενώ τα αντίστοιχα αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου 2014 ήταν κέρδη €124 χιλ. για τον όμιλο και €337 χιλ. για την Εταιρεία.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας και του ομίλου μειώθηκαν την 30/6/2015 κατά 127 χιλ. ευρώ και 115 χιλ. ευρώ αντίστοιχα έναντι μείωσης του πρώτου εξάμηνου του 2014 κατά 31 χιλ. ευρώ και 70 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.

Για το β’ εξάμηνο της χρήσης, δεν προβλέπεται υποχώρηση της κρίσης, οπότε με την εντατικοποίηση των προσπαθειών για αύξηση των εσόδων, για εύρεση νέων πηγών εσόδων και περαιτέρω μείωση των δαπανών, με τον περαιτέρω εξορθολογισμό της παραγωγής και τη διατήρηση μειωμένων αποθεμάτων, η εταιρεία προσβλέπει στην εύρυθμη λειτουργία της και εκτιμά ότι θα καταφέρει να μειώσει τη ζημιά της.