Βελτίωση EBITDA και αποτελεσμάτων, παρά τη μείωση του Κύκλου Εργασιών, παρουσιάζει η Lavipharm κατά το α' εξάμηνο του 2015, τόσο σε επίπεδο μητρικής εταιρείας όσο και Ομίλου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 13,0 εκατ. ευρώ από 14,8 εκατ. ευρώ κατά το α' Εξάμηνο του 2014, ενώ το Περιθώριο Μικτού Κέρδους μειώθηκε σε 51,4% από 56,1%.

Αντίθετα, το EBITDA αυξήθηκε σε 1,3 εκατ. ευρώ από ζημίες 7,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς το α’ εξάμηνο του 2014 περιλάμβανε έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες λογιστικές απομειώσεις και διαγραφές σε πάγια και απαιτήσεις.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες μετά από φόρους 4,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 21,5 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2014 και ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 19,8 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 12,6%, που επιβάρυνε τα αποτελέσματα της περιόδου, αφορά κυρίως σε δάνεια της αμερικανικής θυγατρικής και προκύπτει λόγω συναλλαγματικών διαφορών ως αποτέλεσμα της ανόδου της τιμής του δολαρίου.

Όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη της μητρικής εταιρείας Lavipharm. ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε σε 13,8 εκατ. ευρώ από 15,6 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Αντίθετα, το EBITDA ενισχύθηκε σε 2,0 εκατ. ευρώ από ζημίες 178 χιλ. κατά το Α' Εξάμηνο του 2014.

Τέλος, τα αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 324 χιλ. έναντι ζημιών 25,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2014, καθώς, ομοίως με του ομίλου, τα αποτελέσματα της περσινής περιόδου της μητρικής εταιρείας ήταν επιβαρυμένα με έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες απομειώσεις και διαγραφές.